SFS 1994:1731 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1994:1731 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1994_1731 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1731
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § trafikskadelagen (1975:1410)2

skall ha följande lydelse.

3 §3 Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvi-
lar ej heller annan beträffande

1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med

nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas
för att avlämnas enligt den lagen eller hemföras efter förfogande eller då
det brukas i samband med besiktning för uttagning för totalförsvarets
behov,

2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av Försvarsmak-

ten enligt skriftligt avtal som har träffats av myndigheten eller då fordonet
brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80.

2

Lagen omtryckt 1994:43.

3

Senaste lydelse 1993:1606.

6333

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.