SFS 1995:785 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1995:785 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1995_785 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:785

Utkom från trycket
den 19 juni 1995

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § trafikskadelagen (1975:1410)2

skall ha följande lydelse.

5 §3 Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen, samt

2. en försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen

(1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på

begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt första stycket 1 kan
dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst
område. Finansinspektionen kan efter ansökan medge motsvarande be-
gränsning för försäkringsgivare som driver verksamhet här som avses i
första stycket 2.

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom

gränsöverskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om EES-
försäkringsgivares verksamhet i Sverige men som inte har fast driftställe i
Sverige skall ha en representant här i landet. Representanten skall vara
bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Försäkringsgivaren
skall utfärda en fullmakt för representanten att gentemot skadelidande
företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom annan tala och svara
för denne angående försäkringsfall. Representanten skall även ha behörig-
het att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om det finns giltig
trafikförsäkring. Försäkringsgivaren skall informera försäkringstagarna
om vem som är försäkringsgivarens representant och om dennes adress.
Ytterligare föreskrifter om villkor beträffande representanter får meddelas
av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392. Jfr rådets direktiv

92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som
avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/
EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)
(EGTnrL228, 11.8.1992, s 1, Celex 392L0049).
2

Lagen omtryckt 1977:949.

3

Senaste lydelse 1993: 1307 (jfr 1993:1646).

1408

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.