SFS 1998:296 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1998:296 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1998_296 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:296
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § trafikskadelagen (1975:1410)2

skall ha följande lydelse.

5 §3 Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen, samt

2. en EES-försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på

begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt första stycket 1 kan
dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst om-
råde. Finansinspektionen kan efter ansökan medge motsvarande begränsning
för försäkringsgivare som driver verksamhet här som avses i första stycket 2.

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom gräns-

överskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige men som inte har fast driftställe i Sverige
skall ha en representant här i landet. Representanten skall vara bosatt i
Sverige eller vara en svensk juridisk person. Försäkringsgivaren skall utfärda

1

Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

2

Lagen omtryckt 1994:43.

3

Senaste lydelse 1995:785.

645

background image

SFS 1998:296

en fullmakt för representanten att gentemot skadelidande företräda försäk-
ringsgivaren och att själv eller genom annan tala och svara för denne angå-
ende försäkringsfall. Representanten skall även ha behörighet att företräda
försäkringsgivaren vid kontroll av om det finns giltig trafikförsäkring. För-
säkringsgivaren skall informera försäkringstagarna om vem som är försäk-
ringsgivarens representant och om dennes adress. Ytterligare föreskrifter om
villkor beträffande representanter får meddelas av regeringen eller, efter re-
geringens bemyndigande, Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

646

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.