SFS 1998:382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1998:382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
980382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § trafikskadelagen (1975:1410)

skall ha följande lydelse.

5 §

2 Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen, samt
2. en EES-försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på

begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt första stycket 1 kan
dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst
område. Finansinspektionen kan efter ansökan medge motsvarande be-
gränsning för försäkringsgivare som driver verksamhet här som avses i
första stycket 2. Finansinspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom gräns-

överskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sverige men som inte har fast driftställe i
Sverige skall ha en representant här i landet. Representanten skall vara
bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person. Försäkringsgivaren
skall utfärda en fullmakt för representanten att gentemot skadelidande
företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom annan tala och svara
för denne angående försäkringsfall. Representanten skall även ha behörighet
att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om det finns giltig
trafikförsäkring. Försäkringsgivaren skall informera försäkringstagarna om
vem som är försäkringsgivarens representant och om dennes adress.
Ytterligare föreskrifter om villkor beträffande representanter får meddelas
av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Senaste lydelse 1998:296.

Svensk författningssamling

SFS 1998:382
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

6)6

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.