SFS 2005:113 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2005:113 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
050113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 och 28 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)

2 skall ha följande lydelse.

17 § Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning får, utöver vad som anges
i denna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har inträffat
efter skadehändelsen och som enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) kan
medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkrings-
belopp.

28 §

3 Om en skadelidande som är bosatt här i landet har anmält ett sådant

försäkringsfall som avses i 27 § andra stycket till en försäkringsgivare i ett
annat EES-land eller till en skaderegleringsrepresentant som denne har i
Sverige utan att få ett motiverat besked om ersättning, svarar de försäk-
ringsgivare som avses i 16 § solidariskt för ersättningen när det har gått tre
månader sedan anmälan gjordes. Samma ersättningsansvar gäller om den ut-
ländske försäkringsgivaren inte har någon skaderegleringsrepresentant här i
landet. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om den skadelidande har vid-
tagit rättsliga åtgärder mot den utländske försäkringsgivaren.

Om fordonet är försäkringspliktigt men saknar trafikförsäkring, har de

försäkringsgivare som avses i 16 § samma ersättningsansvar för skadan som
anges i första stycket. Om fordonets identitet inte kan fastställas, svarar
dessa försäkringsgivare solidariskt för den ersättning som skulle ha utgått
från försäkringen. Vad som sägs i detta stycke gäller även om fordonet inte
är normalt hemmahörande i ett EES-land men försäkringsfallet har inträffat i
ett EES-land.

Skaderegleringen skall påbörjas senast två månader efter det att ärendet

anmäldes till de försäkringsgivare som avses i 16 §. Skaderegleringen skall
avbrytas, om försäkringsgivaren eller skaderegleringsrepresentanten lämnar
ett motiverat besked om ersättning. Vad som sägs om skadereglering i 7 kap.
1 § försäkringsavtalslagen (2005:104) skall tillämpas också på skaderegle-
ring enligt denna paragraf.

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

3 Senaste lydelse 2002:343.

SFS 2005:113

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

2

SFS 2005:113

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skaderegleringen och föreskrifter om under-
rättelseskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.