SFS 1999:266 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 1999:266 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
990266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 20 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18, 28 och 31 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)

2

skall ha följande lydelse.

18 §

Den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet for-

don får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd
enligt vad som gäller om detta. Har den skadelidandes rätt till trafikskade-
ersättning helt eller delvis fallit bort på grund av en omständighet som har
inträffat efter skadehändelsen, är han berättigad till skadestånd i den delen
endast om det finns särskilda skäl.

Skadestånd med anledning av en skada på ett motordrivet fordon i trafik

eller på egendom som transporterats med det får jämkas efter vad som är
skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor,
de särskilda risker för skador som motorfordonstrafiken har inneburit och
omständigheterna i övrigt.

28 §

Den som vill bevaka rätt till ersättning enligt denna lag eller ford-

ringsrätt i övrigt på grund av avtal om trafikförsäkring skall väcka talan inom
tre år från det han fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande
och i varje fall inom tio år från det fordringen tidigast hade kunnat göras gäl-
lande. Försummar han det, är talan förlorad.

Har den som vill kräva trafikskadeersättning anmält skadan till försäk-

ringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, har han alltid sex må-
nader på sig att väcka talan mot försäkringsgivaren sedan denne har förklarat
att slutlig ställning har tagits till ersättningsfrågan.

Vad som sägs i andra stycket om försäkringsgivaren skall i fall som avses

i 15 § gälla den myndighet som handlägger ersättningsärendet och i fall som
avses i 16 § gälla trafikförsäkringsföreningen.

Förbehåll om kortare tid för att väcka talan än som anges i denna paragraf

är utan verkan mot den som har anspråk på trafikskadeersättning.

31 §

Saknas föreskriven trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är

registrerat i bilregistret och inte är avställt, har trafikförsäkringsföreningen
rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkringspliktige för
den tid denne har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt.

1

Prop. 1998/99:42, bet. 1998/99:LU19, rskr. 1998/99:187.

2

Lagen omtryckt 1994:43.

SFS 1999:266

Utkom från trycket
den 1 juni 1999

background image

2

SFS 1999:266

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafik-

försäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har
saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie för
fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det
oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil, buss, motor-
cykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotorfordon. Förhöjning av
premien på grund av omständigheter som ger anledning att anta att fordonet
med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i trafiken får dock
beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det särskilda fallet.

Trots vad som sägs i andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med

tvåhundra kronor för tid till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkrings-
plikten upphör.

Domstol kan sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda

skäl. I fråga om preskription av trafikförsäkringsavgift tillämpas 28 § första
stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Bestämmelserna i 28 § andra och tredje styckena tillämpas även på

fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet och som vid ikraft-
trädandet inte är preskriberade enligt äldre bestämmelser.

3. �ldre bestämmelser om trafikförsäkringsavgift tillämpas även efter

ikraftträdandet i ärenden som inte är avslutade hos trafikförsäkrings-
föreningen när lagen träder i kraft.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.