SFS 2002:343 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2002:343 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
020343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om trafikskadelagen

(1975:1410)

3

dels

att nuvarande 27�35 §§ skall betecknas 30�38 §§,

dels

att de nya 33 och 34 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före den nuvarande 27 § skall sättas närmast före

den nya 30 §,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 27�29 §§, av följande

lydelse,

dels

att det närmast före den nya 27 § skall införas en rubrik av följande

lydelse.

Skada under resa inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) m.m.

27 §

Den som enligt 5 § första stycket 1 meddelar trafikförsäkring skall ha

en skaderegleringsrepresentant i varje annat EES-land. Representanten skall
vara bosatt i det landet eller, om det är en juridisk person, vara etablerad där.

Försäkringsgivaren skall utfärda fullmakt för skaderegleringsrepresentan-

ten att reglera skadelidandes anspråk på ersättning från trafikförsäkringen
när

1. den skadelidande är bosatt i det EES-land där representanten är bosatt

eller etablerad,

2. det fordon vars försäkring skall tas i anspråk är försäkrat och normalt

hemmahörande i något annat EES-land än som avses i 1 och

3. skadan har inträffat i något annat EES-land än som avses i 1 eller i ett

land som ingår i systemet med grönt kort.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om villkor beträffande skaderegleringsrepresentanter
och föreskrifter om underrättelseskyldighet.

1

Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om till-

närmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon samt om
ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (EGT L 181, 20.7.2000, s.
65, Celex 32000L0026).

3

Lagen omtryckt 1994:43.

SFS 2002:343

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

SFS 2002:343

28 §

Om en skadelidande som är bosatt här i landet har anmält ett sådant

försäkringsfall som avses i 27 § andra stycket till en försäkringsgivare i ett
annat EES-land eller till en skaderegleringsrepresentant som denne har i
Sverige utan att få ett motiverat besked om ersättning, svarar de försäkrings-
givare som avses i 16 § solidariskt för ersättningen när det har gått tre måna-
der sedan anmälan gjordes. Samma ersättningsansvar gäller om den utländ-
ske försäkringsgivaren inte har någon skaderegleringsrepresentant här i lan-
det. Vad som sägs i detta stycke gäller inte om den skadelidande har vidtagit
rättsliga åtgärder mot den utländske försäkringsgivaren.

Om fordonet är försäkringspliktigt men saknar trafikförsäkring, har de

försäkringsgivare som avses i 16 § samma ersättningsansvar för skadan som
anges i första stycket. Om fordonets identitet inte kan fastställas, svarar
dessa försäkringsgivare solidariskt för den ersättning som skulle ha utgått
från försäkringen. Vad som sägs i detta stycke gäller även om fordonet inte
är normalt hemmahörande i ett EES-land men försäkringsfallet har inträffat i
ett EES-land.

Skaderegleringen skall påbörjas senast två månader efter det att ärendet

anmäldes till de försäkringsgivare som avses i 16 §. Skaderegleringen skall
avbrytas, om försäkringsgivaren eller skaderegleringsrepresentanten lämnar
ett motiverat besked om ersättning. Vad som sägs om skadereglering i 37 §
första stycket och 38 § konsumentförsäkringslagen (1980:38) skall tillämpas
också på skadereglering enligt denna paragraf.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skaderegleringen och föreskrifter om underrättel-
seskyldighet.

29 §

Den trafikförsäkringsförening som avses i 33 § skall på begäran

lämna uppgifter om vem som har meddelat trafikförsäkring för ett fordon
som är normalt hemmahörande i Sverige, vem som är försäkringsgivarens
skaderegleringsrepresentant och vem som äger fordonet. För fordon som har
undantagits från skyldighet att ha trafikförsäkring skall uppgift lämnas om
vem som ansvarar i stället för en försäkringsgivare.

Motsvarande uppgifter skall lämnas också om fordon som är normalt

hemmahörande i ett annat EES-land, i den mån trafikförsäkringsföreningen
har tillgång till uppgifterna.

33 §

I fall som avses i 16 § företräds försäkringsanstalterna i ärenden om

trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning av en tra-
fikförsäkringsförening i vilken anstalterna är medlemmar. Detta gäller även
ärenden enligt 28 §. För ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden kan
föreningen utse en av anstalterna att företräda de övriga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

stadgar för trafikförsäkringsföreningen.

34 §

4

Saknas föreskriven trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som

är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt, har trafikförsäkrings-
föreningen rätt till gottgörelse (trafikförsäkringsavgift) av den försäkrings-
pliktige för den tid denne har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt.

4

Senaste lydelse av tidigare 31 § 2001:562.

background image

3

SFS 2002:343

Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafik-

försäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har
saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie för
fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det
oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil, buss, motor-
cykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotorfordon. Förhöjning av
premien på grund av omständigheter som ger anledning att anta att fordonet
med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i trafiken får dock
beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det särskilda fallet.

Trots vad som sägs i andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med

tvåhundra kronor för tid till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkrings-
plikten upphör.

Domstol kan sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda

skäl. I fråga om preskription av trafikförsäkringsavgift tillämpas 31 § första
stycket.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om de nya

28 och 33 §§ och i övrigt den 20 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.