SFS 2001:562 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2001:562 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
010562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33 och 34 §§

trafikskadelagen (1975:1410)

2

ordet ⬝bilregistret⬝ skall bytas ut mot ⬝vägtra-

fikregistret⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

2

Lagen omtryckt 1994:43.

Senaste lydelse av 31 § 1999:266.

SFS 2001:562

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.