SFS 2006:560 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2006:560 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
060560.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 30 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)

2 skall ha följande lydelse.

2 §

3

Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är registrerat

i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som
brukas i trafik här i landet.

Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Innehas fordonet på grund

av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller innehas det med nyttjan-
derätt för bestämd tid om minst ett år, fullgörs dock försäkringsplikten av
innehavaren. Om ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret och den som
äger fordonet eller innehar det under sådana omständigheter som anges i fö-
regående mening inte har fyllt 18 år och saknar förarbehörighet för fordonet,
fullgörs försäkringsplikten av den förmyndare som har registrerats i väg-
trafikregistret.

Trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som har registrerats i väg-

trafikregistret kan genom uppsägning av försäkringstagaren upphöra att
gälla endast om

1. fordonet inte längre är registrerat i vägtrafikregistret,
2. fordonet är avställt, eller
3. försäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upphört

av någon annan anledning.

Tredje stycket skall inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäkring

hos en annan försäkringsanstalt.

30 §

4 Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått

kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag,
skall han underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäk-
ring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran lämna
försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.

Vad som sägs i första stycket om ägaren gäller en förmyndare som enligt

2 § skall fullgöra försäkringsplikten för ett fordon.

1 Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

3 Senaste lydelse 2001:562.

4 Senaste lydelse 2002:343.

SFS 2006:560

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:560

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om försäkringsplikt som avser tiden

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.