SFS 2001:734 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2001:734 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
010734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 27 september 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 och 12 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)

2

skall ha följande lydelse.

9 §

I fråga om trafikskadeersättning tillämpas 5 kap. och 6 kap. 3 § skade-

ståndslagen (1972:207) samt lagen (1973:213) om ändring av skadestånds-
livräntor.

12 §

3

Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas,

om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har
medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyldig till ratt-
fylleri eller grovt rattfylleri kan även jämkas, om föraren därvid genom
vårdslöshet har medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan
ersättning som avses i 5 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) också jäm-
kas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om vål-

lande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som avses i
10 § andra stycket skall sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om
vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det fordon
varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på fordonet
har medverkat till skadan. Vidare skall i fall som avses i 11 § tredje stycket
sådan medverkan till sakskada anses föreligga, om vållande i samband med
spårdriften eller bristfällighet i någon anordning för denna har medverkat till
skadan.

Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt

med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och om-
ständigheterna i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216.

2

Lagen omtryckt 1994:43.

3

Senaste lydelse 1990:152.

SFS 2001:734

Utkom från trycket
den 9 oktober 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.