SFS 2005:1126 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2005:1126 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
051126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § trafikskadelagen (1975:1410)2

skall ha följande lydelse.

5 §

3 Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det av regeringen, samt
2. en EES-försäkringsgivare som är verksam här i landet enligt lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på

begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt första stycket 1 kan
dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst om-
råde. Finansinspektionen kan efter ansökan medge motsvarande begränsning
för försäkringsgivare som driver verksamhet här som avses i första stycket
2. Finansinspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

En försäkringsgivare som avser att meddela trafikförsäkring genom

gränsöverskridande verksamhet med stöd av 2 kap. 1 § lagen om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige men
som inte har fast driftställe i Sverige skall ha en representant här i landet.
Representanten skall vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk per-
son. Försäkringsgivaren skall utfärda en fullmakt för representanten att gen-
temot skadelidande företräda försäkringsgivaren och att själv eller genom
annan tala och svara för denne angående försäkringsfall. Representanten
skall även ha behörighet att företräda försäkringsgivaren vid kontroll av om
det finns giltig trafikförsäkring. Försäkringsgivaren skall informera försäk-
ringstagarna om vem som är försäkringsgivarens representant och om den-
nes adress. Ytterligare föreskrifter om villkor beträffande representanter får
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-
spektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

1 Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

3 Senaste lydelse 1998:382.

SFS 2005:1126

Utkom från trycket
den 20 december 2005

background image

2

SFS 2005:1126

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.