SFS 2010:972 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2010:972 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
100972.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § trafikskadelagen (1975:1410)2

ska ha följande lydelse.

8 §

För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i landet

med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som anges i denna
lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också för skada som i
följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller svenska staten till-
hörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har
hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår inte för radiologisk skada i fall då rätten att

göra ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av en kärnteknisk
anläggning är inskränkt enligt 26 § lagen (2010:950) om ansvar och ersätt-
ning vid radiologiska olyckor.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

SFS 2010:972

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.