SFS 2010:1220 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Trafikskadelag (1975:1410) / SFS 2010:1220 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
101220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16, 21 och 24 §§ trafikskadelagen

(1975:1410)

2 ska ha följande lydelse.

16 §

3

Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undan-

tagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar
samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd att med-
dela trafikförsäkring eller som hade gjort sådan anmälan som avses i 5 §
tredje stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått,
om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafikför-

säkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma ersätt-
ningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den försäkrings-
pliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olovligen
av annan och antingen ej var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt

för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för
motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för sak-
skada ska därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tjugondedel av det
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för
det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar ska någon avräkning
inte ske.

21 §

I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för försäkrings-

anstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från försäkringstagaren
intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå självrisk.

Förbehåll om rätt till återkrav från fysisk person får för varje skade-

händelse göras gällande med högst en tiondedel av det prisbasbelopp enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringbalken som gäller för det år skadehändelsen
inträffar.

24 §

4

I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes

ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 1994:43.

3 Senaste lydelse 2001:562.

4 Senaste lydelse 2001:562.

SFS 2010:1220

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1220

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i landet och
som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 16 § andra stycket får intill en

tiondedel av det prisbasbelopp som anges i 21 § krävas åter från den som var
skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen får dock ej krävas åter, om for-
donet vid skadetillfället brukades olovligen av annan och antingen ej var re-
gistrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir for-

donet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkringsanstalt
som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.