Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1959:540
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

SFS nr:

1959:540
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1959-12-11
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, i anledning av träffade överenskommelser och med stöd av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m., funnit gott förordna, att vitsord i där angivet avseende skall tillerkännas intyg, utfärdat av den diploma tiske representanten här i riket för stat som är ansluten till den i Bryssel den 10 april 1926 avslutade konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och rättigheter.

Uppgift om vilka stater som äro anslutna till konventionen meddelas på begäran av utrikesdepartementet.
JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.