SFS 2009:31 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 2009:31 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
090031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall;

utfärdad den 22 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa2 fall ska införas en ny paragraf, 2 e §, av följande
lydelse.

2 e § Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av konventionen
den 9 september 1998 om inrättandet av Organisationen för gemensamt för-
svarsmaterielsamarbete (Occar) ska tillämpas på den verksamhet som följer
av överenskommelsen den 19 december 2007 mellan Sverige och Organisa-
tionen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete om teknikdemonstrations-
programmet Essor.

Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 4 och 17 i annex I till

konventionen ska inte tillämpas på verksamhet i Sverige, svenska med-
borgare eller personer som är bosatta i Sverige.

Sådan immunitet och sådana privilegier som avses i artiklarna 13, 14,

15 b, e och g samt 16 c i annex I till konventionen ska inte tillämpas på
svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2009.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2008/09:59, bet. 2008/09:FöU4, rskr. 2008/09:106.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

SFS 2009:31
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.