SFS 1971:858

710858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:858

om ändring i lag en (1966: 664) med vissa bestämmelser

Utkom från trycket

om immunitet och privilegier;

den i4 dec. 1971

given Stockholms slott den 3 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, medOudsnåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 3 § lagen (1966: 664) med vissa be­
stämmelser om immunitet och privilegier skall ha nedan angivna ly­
delse.

3 § Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga eller avtal
som avses i 2 § äro även

1 Prop. 1971: 21, UU 14, rskr 271.

1933

¬

background image

SFS 1971; 858

1. medlemmarnas representanter i de i 2 § 1�8, 11 och 12 nämnda

organisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådan

organisation,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rät­

tigheterna och de som på annat sätt medverka i förfarande vid kom­
missionen,

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättig­

heterna, domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekrete­

rare samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kom­

mitté som inrättats enligt konventionen om biläggande av investerings­

tvister mellan stat och medborgare i annan stat samt de som på annat

sätt medverka i förfarande enligt denna konvention,

7. personer som medverka i förfarande vid Europarådets minister­

kommitté vid dess behandling av rapport från europeiska kommissio­
nen för de mänskliga rättigheterna,

8. ledamöterna av den kommitté för de mänskliga rättigheterna och

de förlikningskommissioner som inrättats enligt internationella konven­

tionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.