SFS 1973:1204

731204.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1204 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1966: 664) med vissa best ämmelser

den 15 januari 1 974 om Immunltet och privi legier;

utfärdad den 17 december 1973.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ i frå ga om lagen (1966: 664)

med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier

dels att nuvarande 2�7 §§ skall betecknas 3�8 §§,

dels att nya 3�5 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 2 §, av nedan angivna

lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse.

2534

' Prop. 1973: 172 och 140 , JuU 43 , rskr 39 9.

¬

background image

1 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte

SFS 1973: 1204

deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuta, utan

hinder av bestämmelse i annan författning, immunitet och privilegier
enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplo­
matiska förbindelser,

2 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras
familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuta, utan hinder av

bestämmelse i annan författning, immunitet och privilegier enligt den

i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbin­

delser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använ­

da diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär

post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av
olönad konsul, såvida ej Konungen i förhållande till viss stat medgivit

det.

Konungen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande

till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbe­

håll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuta vidare,

efter förordnande av Konungen, immunitet och privilegier i den ut­

sträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

3 §2 Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följande

internationella organisationer immunitet och privilegier enligt vad som

bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige

1. Förenta Nationerna,

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan,

3. Europarådet,

4. rådet för samarbete på tullområdet,
5. internationella atomenergiorganet,
6. Europeiska frihandelssammanslutningen,
7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,
8. organisationen för europeisk rymdforskning,

9. den internationella domstolen,

10. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

11. internationella centralorganet för biläggandet av investeringstvis­

ter,

12. Asiatiska utvecklingsbanken,

13. internationella telesatellitorganisationen Intelsat,

14. Afrikanska utvecklingsfonden,
15. internationella oljeskadefonden.

4 §3 Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga eller avtal
som avses i 3 § äro även

1. medlemmarnas representanter i de i 3 § 1�8 och 11�14 nämnda

organisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av sådan or­
ganisation,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

^ Senast e lydelse av föru tvarande 2 § 1973: 317 (p. 13 och 14). Jfr 1973: 318.

3 Senaste lydelse av förutvarande 3 § 1971; 858 (p. 3, 4, 7 och 8) och 1973: 317

(p. 1 och 9). Jfr 1972: 3.

2535

¬

background image

SFS 1973: 1204

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rät­

tigheterna och de som på annat sätt medverka i förfarande vid kommis­

sionen,

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättig­

heterna, domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare
samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen

om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de
som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kom­

mitté som inrättats enligt konventionen om biläggande av investerings­
tvister mellan stat och medborgare i annan stat samt de som på annat

sätt medverka i förfarande enligt denna konvention,

7. personer som medverka i förfarande vid Europarådets minister­

kommitté vid dess behandling av rapport från europeiska kommissionen

för de mänskliga rättigheterna,

8. ledamöterna av den kommitté för de mänskliga rättigheterna och

de förlikningskommissioner som inrättats enligt internationella konven­

tionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

9. personer som deltaga i skiljedomsförfaranden enligt överenskom­

melsen rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat och

den därtill anslutande driftöverenskommelsen.

5 §⬢⬢ Efter avtal med organisation som avses i 3 § 1�8 och 12�14 äger

Konungen för särskilt fall bevilja även annan person än som avses i 4 §

1 immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för att tillgodo­

se organisationens syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skil­

jeman i tvist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljeman immuni­

tet och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets full­

görande.

6

Nordiska ministerrådets sekretariat i Oslo och sekretariatet för

nordiskt kulturellt samarbete i Köpenhamn samt personer med anställ­
ning vid dessa sekretariat jämte deras familjer åtnjuta, utan hinder av
bestämmelse i annan författning, immunitet och privilegier enligt den i

Oslo den 12 april 1973 undertecknade konventionen om Nordiska mi­

nisterrådets sekretariat och deras rättsliga ställning.

7 §" Nordiska rådets presidiesekretariat samt personer med anställning

vid sekretariatet jämte deras familjer åtnjuta, utan hinder av bestäm­
melse i annan författning, immunitet och privilegier enligt det i Oslo

den 15 maj 1973 undertecknade tilläggsprotokollet om Nordiska rådets

presidiesekretariat och dess rättsliga ställning.

8

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas

av Konungen.

Om ikraftträdandet av denna lag bestämmer Konungen.

CARL GUSTAF

LENNART G EIJER

(Justitiedepartementet)

2536

Senaste lydelse av fö rutvarande 4 § 1973: 317.

'⬢ Senaste lydels e av förutvarande 5 § 1973: 554. Jfr 1973: 677.

® Senaste lydelse av fö rutvarande 6 § 1973: 554. Jfr 1973; 951.

' Senaste lydelse av förutvara nde 7 § 1973 : 554.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.