SFS 1975:61

750061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:61 Lag

utkom från t rycket O"* ändring 1 lagen (1966: 664) med vissa bestämmelser

den 3 april 1 975

om immunitet och pr ivilegier;
utfärdad den 13 mars 1975.

Enligt riksdagens beslut ^ föreskrives i fr åga om lagen (1966; 664) me d

vissa bestämmelser om immunitet och privile gier^

dels att 8 § skall upphöra att gälla,

dels att i 2 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 3�5 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följande
internationella organisationer immunitet och privilegier enligt vad som

bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige

1. Förenta Nationerna,
2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan,

3. Europarådet,
4. rådet för samarbete på tullområdet,
5. internationella atomenergiorganet,
6. Europeiska frihandelssammanslutningen,
7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,

8. organisationen för europeisk rymdforskning,

9. den internationella domstolen,

10. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
11. internationella centralorganet för biläggandet av investerings­

tvister,

12. Asiatiska utvecklingsbanken,
13. internationella telesatellitorganisationen Intelsat,
14. Afrikanska utvecldingsfonden,

1 Prop. 1974: 189, JuU 1975; 2, rskr 1975:19.

126

2 Lagen omtryckt 1973: 1204. Jfr 1974: 121.

¬

background image

15. internationella oljeskadefonden,

1975; 61

16. den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande

södra stjärnhimlen,

17. det europeiska centret för medellånga väderprognoser.

4 § Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga eller avtal

som avses i 3 § äro även

1. medlemmarnas representanter i de i 3 § 1�8, 11�14 och 16�17

nämnda organisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av
sådan organisation,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de

som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rät­

tigheterna och de som på annat sätt medverka i förfarande vid kom­
missionen,

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättig­

heterna, domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekrete­

rare samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kom­

mitté som inrättats enligt konventionen om biläggande av investerings-

tvister mellan stat och medborgare i annan stat samt de som på annat

sätt medverka i förfarande enligt denna konvention,

7. personer som medverka i förfarande vid Europarådets minister­

kommitté vid dess behandling av rapport från europeiska kommissionen
för de mänskliga rättigheterna,

8. ledamöterna av den kommitté för de mänskliga rättigheterna och

de förlikningskommissioner som inrättats enligt internationella konven­

tionen om medborgerliga och politiska r ättigheter,

9. personer som deltaga i skiljedomsförfaranden enligt överenskom­

melsen rörande den internationella telesatellitorganisationen Intelsat
och den därtill anslutande driftöverenskommelsen.

5 § Efter avtal med organisation som avses i 3 § 1�8, 12�14 och
16�17 äger regeringen för särskilt fall bevilja även annan person än

som avses i 4 § 1 immunitet och privilegier i den omfattning som ford­

ras för att tillgodose organisationens S3^ten.

Regeringen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara

skiljeman i tvist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljeman im­

munitet och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets
fullgörande.

127

⬢iX

¬

background image

\ ⬢ ' ⬢

SFS 1975:61

Denna lag träder i kraft, såvitt avser utbytet av ordet "Konungen"

mot "regeringen" i 2 och 5 §§ samt upphävandet av 8 §, dagen efter den

dag, då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk för­

fattningssamling, och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

Pä regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Birgitta Blom
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.