SFS 1975:1014

751014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1014 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1966:664) med viss a bestämmelser

den 16 dec. i 975

oDi immiHiitet ocb pri vilegier;

utfärdad den 4 december 1975.

1784

/

, v'''⬢-'v- '

¬

background image

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas att 3 § lagen (1966; 664) med

SFS 1975: 1014

vissa bestämmelser om immunitet och privilegier^ skall ha nedan an­

givna lydelse.

3

Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följande

internationella organisationer immunitet och privilegier enligt vad som

bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige

1. Förenta Nationerna,

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan,

3. Europarådet,
4. rådet för samarbete på tullområdet,
5. internationella atomenergiorganet,
6. Europeiska frihandelssammanslutningen,
7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, samt

den inom denna organisation upprättade finansiella stödfonden,

8. organisationen för europeisk rymdforskning,

i tl!.S'5

9. den internationella domstolen,

10. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
11. internationella centralorganet för biläggandet av investerings­

tvister,

12. Asiatiska utvecklingsbanken,
13. internationella telesatellitorganisationen Intelsat,

14. Afrikanska utvecklingsfonden,
15. internationella oljeskadefonden,
16. den europeiska organisationen för astronomisk forskning rö­

rande södra stjärnhimlen,

17. det europeiska centret för medellånga väderprognoser.

Denna lag tr äder i kraft den dag regeringen b estämmer.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Birgitta Blom

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1975/76: 20, FiU 11, rskr 50.

2 Lagen omtryckt 1973: 1204.

2 Senaste lydelse 1975: 61.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.