SFS 1976:661

760661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:661 Lag

utkom f rån trycket

immunitet och privilegier i vissa fall;

den 3 a ugusti 19 76

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut^ förcskrives följande.

1348

1 Prop. 1975/76; 205, JuU 45, rskr 353.

¬

background image

1 § Vad som i denna lag föreskrives i fråga om immunitet och privile-

SFS 1976: 661

gier skall gälla utan hinder av bestämmelse i annan fö rfattning.

2 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte

deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immu­

nitet och privilegier enligt den i Wien den 18 april 1961 avslutade kon­

ventionen om diplomatiska förbindelser.

3 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras

familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och

privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen

om konsulära förbindelser, såvitt aimat ej följer av andra eller tredje

stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använ ­

da diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär

post gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av

olönad konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit

det.

Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhål­

lande till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med

förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, ef­

ter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträck­

ning som följer av särskild överenskommelse med främm ande stat.

4 § De internationella organ och personer med anknytning till sådana

organ, som anges i bilaga till denna lag, åtnjuter immunitet och privi­

legier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i för­

hållande till Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant av­

tal eller sådan stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i för­

hållande till Sverige.

5 § Regeringen bemyndigas att efter avtal med internationellt organ

som avses i 4 § i den omfattning som behövs för att tillgodose orga­

nets syften meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för and­

ra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrif­

terna är av sådant slag som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977, då lagen (1966: 664)

med vissa bestämmelser om immunitet och privilegier skall u pphöra att

gälla.

Vad som föreskrives i äldre lag om immunitet och privilegier för or­

ganisationen för europeisk rymdforskning, medlemmarnas representan­

ter i organisationen samt personer med tjänst hos eller uppdrag av denna

skall dock fortfarande gälla till dess a tt konventionen den 30 maj 1975

om uppr ättande av ett europeiskt rymdorgan blivit bindande f ör Sverige.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

1349

.

f-i j "V

¬

background image

SFS 1976: 661

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

Fysiska personer

Tillämplig internationell

överenskommelse

1 Internationella dom­

stolen

2 Förenta nationerna

(FN)

3 Förenta nationemas

fackorgan

4 Europarådet

5 Rådet för samarbete

på tullområdet

Internationella atom-

energiorganet (IAEA)

9 Europeiska frihan-

delssammanslutnincen

(EFTA)

10 Organisationen för

ekonomiskt samar­

bete och utvec kling

(OECD)

Domstolens ledamöter och perso­

nal samt de som på annat sätt

medverkar i förfarande vid dom­

stolen
Medlemmarnas representanter i

Förenta nationerna och personer

med tjänst hos eller uppdrag av

organisationen

Medlemmarnas representanter i

fackorganen och personer med

tjänst hos eller uppdrag av så­

dana fackorgan
Medlemmarnas representanter i

rådet och personer med tjänst

hos eller uppdrag av rådet

Medlemmarnas representanter i

rådet och personer med tjänst

hos eller uppdrag av rådet

Ledamöterna i den europeiska

kommissionen för de mänskliga

rättigheterna

Ledamöterna i den domstol som

inrättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll

på atomenergiens område och dc

som pä annat sätt medverkar i

förfarande vid domstolen

Medlemmarnas representanter i

atomenergiorganet och personer

med tjänst hos eller uppdrag av

organet

Medlemmarnas representanter i

frihandelssammanslutningen och

personer med tjänst hos eller upp­

drag av denna sammanslutning

Medlemmarnas representanter i

organisationen och personer med

tjänst hos eller uppdrag av denna

Stadga den 26 juni 1945 för den

internationella domstolen

Konvention den 13 februari 1946

rörande Förenta nationemas pri­

vilegier och immuniteter

Konvention den 21 november

1947 om privilegier och immu­

nitet för Förenta nationernas

fackorgan
Allmän överenskommelse den 2

september 1949 rörande Euro­

parådets privilegier och immuni­

tet jämte tilläggsprotokoll den 6

november 1952

Konvention den 15 december

1950 avseende upprättande av ett

råd för samarbete på tullområ­

det med därtill hörande annex

angående rådets rättskapacitet,

privilegier och immunitet

Andra tilläggsprotokollet den 15

december 1956 till den allmänna

överenskommelsen rörande Euro­

parådets privilegier och immuni­

tet

Protokoll den 20 december 1957

rörande den domstol, som upp­

rättats

genom

konventionen

samma dag om upprättande av

säkerhetskontroll på atomener­

giens område

Avtal den 1 juli 1959 om privi­

legier och immunitet för det in­

ternationella atomenergiorganet

Protokoll den 28 juli 1960 angå­

ende Europeiska frihandelssam-

manslutningens

rättskapacitet,

privilegier och immunitet

Konvention den 14 december

1960 angående Organisationen för

ekonomiskt samarbete och utveck­

ling med därtill anslutande pro­

tokoll

1350

¬

background image

SFS 1976: 661

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

Fysiska personer

Tillämplig internationell

överenskommelse

11

12

13

14

Den inom organisa­

tionen för ekono­

miskt samarbete och

utveckling (OECD)

upprättade finansiella

stödfonden
Europeiska domstolen

för de mänskliga rät­

tigheterna

Internationella cen­

tralorganet för bi-

läggandet av in­

vesteringstvister

Asiatiska utveck­

lingsbanken

15

16

17 Internationella tele-

satellitorganisationen

Intelsat

18 Internationella olje­

skadefonden

19 Afrikanska utveck­

lingsfonden

Ledamöterna i fondens styrelse

och rådgivande utskott samt

OECD:s tjänstemän då de hand­

lar på fondens vägnar

Domstolens ledamöter, dess ge­

neralsekreterare och biträdande

generalsekreterare

Medlemmarnas representanter i

organet och personer med tjänst

hos eller uppdrag av detta samt

ledamöterna av förlikningskom­

mission, skiljedomstol eller kom­

mitté som inrättats enligt den i

kol. 3 angivna konventionen även­

som de personer som på annat

sätt medverkar i förfaranden en­

ligt konventionen

Ledamöterna av bankens styrelse

och personer med tjänst hos eller

uppdrag av banken

Ledamöterna av den kommitté

för de mänskliga rättigheterna

och de förlikningskommissioner

som inrättats enligt internatio­

nella konventionen om medbor­

gerliga och politiska rättigheter
Andra sådana personer än som

anges vid 6 och 12 ovan, vilka

medverkar i förfarande vid euro­

peiska kommissionen och dom­

stolen för de mänskliga rättighe­

terna, samt personer, vilka med­

verkar i förfarande vid Europa­

rådets ministerkommitté vid dess

behandling av rapport från euro­

peiska kommissionen för de

mänskliga rättigheterna

Ledamöterna i fondens styrelse

och personer med tjänst hos el­

ler uppdrag av fonden

Avtal den 7 april 1975 om upp­

rättande av en finansiell stöd­

fond inom organisationen för

ekonomiskt samarbete och ut­

veckling

Fjärde tilläggsprotokollet den 16

december 1961 till den allmänna

överenskommelsen röra nde Euro­

parådets privilegier och immuni­

tet

Konvention den 18 mars 1965

om biläggande av investerings­

tvister mellan stat och medbor­

gare i annan stat

överenskommelse den 4 december

1965 om upprättande av Asia­

tiska utvecklingsbanken

Internationell konvention den 19

december 1966 om medborgerliga

och politiska rättigheter

Europeisk överenskommelse den

6 maj 1969 om personer som

medverkar i förfarande vid euro­

peiska kommissionen och domsto­

len f ör de mänskliga rättigheterna

överenskommelse den 20 augusti

1971 rörande den internationella

telesatellitorganisationen Intelsat

Konvention den 18 december

1971 om upprättande av en in­

ternationell fond för ersättning

av sk ador orsakade av förorening

genom olja

överenskommelse den 29 novem­

ber 1972 om upprättande av

Afrikanska utvecklingsfonden

1351

(»S'

¬

background image

SFS 1976: 661

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

Fysiska personer

Tillämplig internationell

överenskommelse

20 Nordiska minister­

rådets sekretariat och

Nordiska rådets pre­

sidiesekretariat

21 Europeiska centret

för medellånga

väderprognoser

22 Europeiska orga­

nisationen för astro­

nomisk forskning

rörande södra

stjärnhimlen

23 Europeiska rymd­

organet (ESA)

24 Europeiska atom­

energigemenskapen

25 Nordiska investe­

ringsbanken

26 Internationella kaffe­

organisationen

Personer med anställning vid an­

givna sekretariat jämte deras fa­

miljer

Medlemmarnas representanter i

centret och personer med tjänst

hos eller uppdrag av centret

Medlemmarnas representanter i

organisationen och personer med

tjänst hos eller uppdrag av orga­

nisationen

Medlemmarnas representanter i

rymdorganet och personer med

tjänst hos eller uppdrag av detta

Tjänstemän vid de europeiska ge­

menskaperna

Avtal den 12 april 1973 om Nor­

diska ministerrådets sekretariat

och deras rättsliga ställning samt

tilläggsprotokoll den 15 maj 1973

om Nordiska rådets presidiesekre­

tariat och dess rättsliga ställning

Protokoll fogat till konvention

den 11 oktober 1973 om upprät­

tande av ett europeiskt centrum

för medellånga väderprognoser,

vilket protokoll avser immunitet

och privilegier för centret
Protokoll den 12 juli 1974 om

privilegier och immuniteter för

den europeiska organisationen för

astronomisk forskning rörande

södra stjärnhimlen

Bilaga I till konvention den 30

maj 1975 angående upprättande

av ett europeiskt rymdorgan

Avtal mellan Sverige och euro­

peiska

atomenergigemenskapen

om samarbete inom området för

styrd termonukleär fusion och

plasmafysik

överenskommelse den 4 decem­

ber 1975 om upprättande av Nor­

diska investeringsbanken

1976 års internationella kaffeav­

tal

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.