SFS 1987:341

870341.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987; 341

Utkom från trycket

den II jun i 1987
Omtryck

Lag

om ändring i lagen (1976; 661) om immunitet och

privilegier i vissa fall;

utfärdad den 21 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1976:661) om immuni­

tet och privilegier i vissa fall och bilagan^ till lagen skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

1 § Vad som i denna lag föreskrives i fråga om immunitet och privilegier

skall gälla utan hinder av bestämmelse i annan författning.

2 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte
deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet
och privilegier enligt den i Wien de n 18 april 1961 avslutade konventionen
om diplomatiska förbindelser.

3 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras
familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och privi­
legier enligt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om

konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda

diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post
gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad

konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det.

Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande

till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter

förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning

som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

4 §

De internati onella organ och personer med anknytning till sådana

organ, som anges i bilaga ti ll denna lag, åtnjuter immunitet och privilegier

enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller såd an

stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige.

Med internationella organ avses i denn a lag även sådana i bilagan angivna

organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet.

Lag (1987:341).

⬢1

c

798

' Prop. 1986/87:111, JuU 33, rskr. 230.

^ Bilagan omtryckt 1979:9.

¬

background image

5 § Regeringen bemyndigas att efter avtal med internationellt organ som

avses i 4 § i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften

meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än
sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant
slag som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.

SFS 1987:341

Bilaga

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

1 Internationella domstolen

2 Förenta nationerna (FN)

3 Förenta nationemas

fackorgan

4 Europarådet

5 Rå det för samarbete

tullområdet

6

7

8 Internatio nella atomener­

giorganet (IAEA)

Domstolens ledamöter och personal

samt de som på annat sätt medver­

kar i förfarande vid domstolen
Medlemmarnas representanter i

Förenta nationerna och personer

med tjänst hos eller uppdrag av or­

ganisationen

Medlemmarnas representanter i

fackorganen och personer med

tjänst hos eller uppdrag av sådana

fackorgan samt ledamötema i styrel­

sen för världssjöfartsuniversitetet,

studerande vid universitetet och till

universitetet särskilt inbjudna per­

soner

Medlemmarnas representanter i rå­

det och personer med tjänst hos el­

ler uppdrag av rådet

Medlemmarnas representanter i rå­

det och personer med tjänst hos el­

ler uppdrag av rådet

Ledamötema i den europeiska kom­

missionen för de mänskliga rättighe-

tema

Ledamötema i den domstol som in­

rättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll på

atomenergiens område och de som

på annat sätt medverkar i förfarande

vid domstolen

Medlemmarnas representanter i

atomenergiorganet och personer

med tjänst hos eller uppdrag av or­

ganet

Stadga den 26 juni 1945 för den in-

temationella domstolen

Konvention den 13 febmari 1946 rö­

rande Förenta nationemas privile­

gier och immuniteter; Avtal den 31

augusti och den 30 septembe r 1985

mellan Sverige och Förenta Natio­

nemas Höge Kommissarie för flyk­

tingar (UNHCR) om ett regionkon­

tor för UNHCR

Konventionen den 21 november

1947 om privilegier och immunitet

för Förenta nationemas fackorgan

Avtal den 9 febmari 1983 mellan

Sverige och den Internationella sjö­

fartsorganisationen

(IMO)

om

världssjöfartsuniversitetet

Allmän överenskommelse den 2

september 1949 rörande Europarå­

dets privilegier och immunitet jämte

tilläggsprotokoll den 6 november

1952

Konvention den 15 decemb er 1950

avseende upprättande av ett råd för

samarbete på tullområdet med där­

till hörande annex angående rådets

rättskapacitet, privilegier och immu­

nitet
Andra tilläggsprotokollet den 15 de­

cember 1956 till den allmänna över­

enskommelsen rörande Europarå­

dets privilegier och immunitet

Protokoll den 20 december 195 7 rö­

rande den domstol, som upprättats

genom konventionen samma dag om

upprättande av säkerhetskontroll på

atomenergiens område

Avtal den 1 juli 195 9 om privilegier

och immunitet för det internationel­

la atomenergiorganet

799

¬

background image

\

SFS 1987:341

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

Fysiska personer

Tillämplig internationell

överenskommelse

9 Europeiska

frihandels-

sammanslutningen

(EFTA)

10 Organisationen för eko­

nomiskt samarbete och

utveckling (OECD)

11 Den inom organisationen

för ekonomiskt samar­

bete

och

utveckling

(OECD) upprättade fi­

nansiella stödfonden

12 Europeiska

domstolen

for de mänskliga rättighe­

terna

13 Internationella centralor­

ganet för biläggandet av

investeringstvister

14 Asiatiska utvecklingsban­

ken

15

16

17 Internationella telesatel-

litorganisationen Intelsat

Medlemmarnas rep resentanter i fri-

handelsammanslutningen och perso­

ner med tjänst hos eller uppdrag av

denna sammanslutning
Medlemmarnas representanter i or­

ganisationen och personer med

tjänst hos eller uppdrag av denna

Ledamöterna i fondens styrelse och

rådgivande utskott samt OECD:s

tjänstemän då de handlar på fondens

vägnar

Domstolens ledamöter, dess gene­

ralsekreterare och biträdande gene­

ralsekreterare

Medlemmarnas representanter i or­

ganet och personer med tjänst hos

eller uppdrag av detta samt ledamö­

terna av förlikningskommission,

skiljedomstol eller kommitté som in­

rättats enligt den i kol. 3 angivna

konventionen ävensom de personer

som på annat sätt medverkar i förfa­

randen enligt konventionen
Ledamöterna av bankens styrelse

och personer med tjänst hos eller

uppdrag av banken
Ledamöterna av den kommitté för

de mänskliga rättigheterna och de

förlikningskommissioner som inrät­

tats enligt internationella konven­

tionen om medborgerliga och poli­

tiska rättigheter
Andra sådana personer än som an­

ges vid 6 och 12 ovan, vilka medver­

kar i förfarande vid europeiska kom­

missionen och domstolen för de

mänskliga rättigheterna, samt perso­

ner, vilka medverkar i förfarande

vid Eur oparådets ministerkommitté

vid dess behandling av rapport från

europeiska kommissionen för de

mänskliga rättigheterna

Medlemmarnas representanter i or­

ganisationens församling, represen­

tanterna i organisationens signatär-

möte, organisationens tjänstemän

och personer som medverkar i

skiljedomsförfarande jämte ovan­

nämnda

personers familjemed­

lemmar

Protokoll den 28 juli 1960 angående

Europeiska frihandelssammanslut-

ningens rättskapacitet, privilegier

och immunitet

Konvention den 14 december 1960

angående Organisationen för ekono­

miskt samarbete och utveckling med

därtill anslutande protokoll
Avtal den 7 april 1975 om upprättan­

de av en finansiell stödfond inom

organisationen för ekonomiskt sam­

arbete och utveckling

Fjärde tilläggsprotokollet den 16 de­

cember 1961 till den all männa över­

enskommelsen rörande Europarå­

dets privilegier och immunitet

Konvention den 18 mars 1965 om

biläggande av investeringstvister

mellan stat och medborgare i an nan

stat

�verenskommelse den 4 december

1965 om upprättande av Asiatiska

utvecklingsbanken
Internationell konvention den 19 de­

cember 1966 om medbor gerliga och

politiska rättigheter

Europeisk överenskommelse den 6

maj 1969 om personer som medver­

kar i förfarande vid europeiska kom­

missionen och domstolen för de

mänskliga rättigheterna

Protokoll om privilegier, friheter

och immuniteter för Intelsat den 19

maj 1978

GJ

a

ta

Q

800

¬

background image

SFS 1987:341

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

Fysiska personer

Tillämplig internationell

överenskommelse

18 Internat ionella oljeskade­

fonden

19 Afr ikanska

fonden

utvecklings-

20 Nordiska ministerrådets

sekretariat och Nordiska

rådets presidiesekretariat

21 Europeiska centret för

medellånga väderprogno­

ser

22 Europeisk a organisatio­

nen för astronomisk

forskning rörande södra

stjärnhimlen

23 Europeiska rymdorganet

(ESA)

24 Europeiska atomenergi­

gemenskapen

25 Nordiska

investerings-

banken

26 Internation ella kaffeorga­

nisationen

27 Europeis ka patentorgani­

sationen

28 Internatio nella organisa­

tionen för maritima tele­

kommunikationer via sa­

tellit (INMARSAT)

Ledamöterna i fondens sty relse och

personer med tjänst hos eller upp­

drag av fonden
Personer med anställning vid angiv­

na sekretariat jämte deras familjer

Medlemmarnas representanter i

centret och personer med tjänst hos

eller uppdrag av centret

Medlemmarnas representanter i or­

ganisationen och personer med

tjänst hos eller uppdrag av organisa­

tionen

Medlemmarnas representanter i

rymdorganet och personer med

tjänst hos eller uppdrag av detta

Tjänstemän vid de europeiska ge­

menskaperna

Medlemmarnas representanter i or­

ganisationens förvaltningsråd och

sådana representanters makar samt

personer med tjänst hos det europe­

iska patentverkel och dessa perso­

ners familjer ävensom personer med

uppdrag av organisationen

Medlemmarnas representanter i or­

ganisationen, representanter i orga­

nisationens signatärmöten och per­

soner med tjänst hos eller uppdrag

av organisationen jämte ovannämn­

da personers familjemedlemmar

Konvention den 18 december 1971

om upprättande av en internationell

fond fö r ersättning av skador orsa­

kade av förorening genom olja

�verenskommelse den 29 november

1972 om upprättande av Afrikanska

utvecklingsfonden
Avtal den 12 april 1973 om Nordiska

ministerrådets sekretariat och deras

rättsliga ställning samt tilläggsproto­

koll den 15 maj 1973 om Nordiska

rådets presidiesekretariat och dess

rättsliga ställning

Protokoll fogat till konvention den

11 oktober 1973 om upprätt ande av

ett europeiskt centrum för medel­

långa väderprognos er, vilket proto­

koll avser immunitet och privilegier

för centret

Protokoll den 12 juli 1974 om privile­

gier och immuniteter for den euro­

peiska organisationen för astrono­

misk forskning rörande södra stjärn­

himlen
Bilaga I till konvention den 30 maj

1975 angående upprättande av ett

europeiskt rymdorgan
Avtal mellan Sverige och europeis­

ka atomenergigemenskapen om

samarbete inom området för styrd

termonukleär fusion och plasmafy­

sik
�verenskommelse den 4 december

1975 om upprättande av Nordiska

investeringsbanken

1983 års internationella kaffeavtal

Protokoll angående den europeiska

patentorganisationens

privilegier

och immunitet, vilket utgör del av

den europeiska patentkonventionen

den 5 oktober 1973

Protokoll om privilegier och immu­

nitet för INMARSAT den 1 decem­

ber 1981

26-SFS 1987

801

¬

background image

\

SFS 1987:341

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

29 Afrikanska

banken

utvecklings-

30 Förenta nationemas or­

ganisation för industriell

utveckling (UNIDO)

31 Europeiska telesatellitor-

ganisationen Eutelsat

32 Interamerikanska utveck­

lingsbanken

33 Mellanstatliga organisa­

tionen för internationell

järnvägstrafik (OTIF)

34 Europeiska organisatio­

nen för utnyttjande av

meteorologiska satelliter

(EUMETSAT)

Lag (1987:341).

Ledamöterna i bankens styrelse och

personer med tjänst hos eller upp­

drag av banken
Medlemmarnas representanter i or­

ganisationen och personer med

tjänst hos eller uppd rag av organisa­

tionen

Ledamöterna i bankens styrelse och

personer med tjänst hos eller upp­

drag av banken

Medlemsstatemas representanter i

organisationen, personer med tjänst

hos organisationen och sakkunniga

utsedda av organisationen

Medlemmamas repr esentanter i or­

ganisationen, organisationens tjäns­

temän jämte deras familjemed­

lemmar samt personer med uppdrag

av organisationen

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

�verenskommelse den 4 augusti

1963 om upprättande av Afrikanska

utvecklingsbanken

Stadga den 8 april 1979 för Förenta

nationemas organisation för indu­

striell utveckling

Konvention den 15 juli 1982 om upp­

rättande av den europeiska lelesa-

tellitorganisationen Eutelsat
Avtal den 8 april 1959 om upprättan­

de av Interamerikanska utvecklings­

banken
Fördraget den 9 maj 1980 om inter­

nationell jämvägstrafik (COTIF)

Protokoll om privilegier och immu­

nitet för EUMETSAT den 1 dec em­

ber 1986

Hans Corell

(Utrikesdepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.