SFS 1988:1247

881247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1247 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 lagen (1976:661) om immunitet och

den 14 december 1988 privilegier I vissa fall;

2850

utfärdad den 8 december 1988,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i l agen (1976:661) om immu­

nitet och privilegier i vissa falf skall införas en ny paragraf, 2 a §, av

följande lydelse.

2 a § En främmande stats observatörer och inspektörer som utöva r upp­
drag som avses i dokumentet den 19 september 1986 från Stockholmskon­
ferensen om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i
Europa samt deras medföljande familjeme dlemmar skall, under den tid

uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de priv ilegier som enligt 2 §

tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

Biträdande personal till de inspektö rer som av ses i första stycket skall,

under den tid uppdraget varar, åtnjuta den immunitet och de priv ilegier

' Prop. 1988/89: 38, JuU 1, rskr. 23.

' Lagen omtryckt 1987:341.

K,

C

¬

background image

som enligt 2§ tillkommer en beskicknings administrativa och tekniska

SFS 1988:1247

personal eller dess tjänstepersonal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

STEN ANDERSSON

Hans Corell

(Utrikesdepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.