SFS 1991:1587

911587.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1587

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och

utkom Mn trycket

privilegier i vissa fall;

16 december 1991

utfardad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1976:661) om immu­

nitet och privilegier i vissa falF skall införas en ny paragraf, 6 §, av
följande lydelse.

6 § För personal som ställs till förfogande av en biståndsgivande part
samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen
den 26 september 198 6 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka
eller ett nödläge med radioaktiva ämnen åtnjutes immunitet och privile­
gier i den utsträc kning som anges i konventionen, dock med de inskrä nk­

ningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till

konventionen.

' Prop. 1990/91:180, 1991/92: FöUl, rskr. 17.

' Lagen omtryckt 1987:341.

3017

¬

background image

SFS 1991:1587

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MARGARETHA AF UGGLAS

Hans Corel!

(Utrikesdepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.