SFS 1991:1735

911735.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1735

om ändring i lagen (1976:661) om immunitet ocli

Utkom från trycket

privilegier i vissa fall;

den 19 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 a § lagen (1976:661) om immu­

nitet och privilegier i vissa falE skall ha följande lydelse.

2 a §' En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av
en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i dokumentet den 17

november 1990 från Wienförhandlingen om förtroende- och säkerhetsska-
pande åtgärder i Europa samt deras medföljande familjemedlemmar skall,
under den tid uppdra get varar, åtnjuta den immunitet och de privi legier

som enligt 2 § tillkommer diplomatiska företrädare och deras familjer.

Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvä rde­

ringsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar,

åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en

beskicknings administrativa och tek niska personal eller dess tjänsteperso­
nal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MARGARETHA AF UGGLAS

Hans Corell

(Utrikesdepartementet)

' Prop. 1991/92:26, JuUlO, rskr. 36.

' Lagen omtryckt 1987:341.

,,7,

' Senaste lydelse 1988:1247.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.