SFS 1992:1122

921122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1122 Lag

Utkom frän trycket

om ändHng i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall;

den 16 december 1992

utfärdad den 3 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2a § lagen (1976:661) om immu­

nitet och privilegier i vissa falE skall ha följande lydelse.

2 a

En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av

en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendoku mentet

den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa

samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget

varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer

diplomatiska företrädare och deras familjer.

Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärde­

ringsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar,

åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en

beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänsteperso­
nal.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

MARGARETHA AF UGGLAS

Hans Corell

(Utrikesdepartementet)

' Prop. 1992/93; II, bet. 1992/93:JuU8, rskr. 1992/93:41.

^ Lagen omtryckt 1987:341.

' Senaste lydelse 1991:1735.

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.