SFS 1973:317

730317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:317 Lag

Utkom frän trycket

den 5 juni 1973

i^ag

om ändring i lagen (1966: 664) med vi ssa bestämmelser

om immunitet och priv ilegier;

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges. Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: alt Vi, med riks-

dagenS funnit gott förordna, att 2�4 §§ lagen (1966: 664) m ed v issa

bestämmelser om immunitet och privilegier skall ha nedan an givna l y­

delse.

2 § Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följan­

de internationella organisationer immunitet och privilegier enligt vad

som bestämt s i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande ti ll Sverige

1. Förenta Nationerna,

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan,

3. Europarådet,
4. rådet för samarbete på tullområdet,
5. internationella atomenergiorganet,
6. Europeiska frihandelssammanslutningen,

7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,

8. organisationen för europeisk rymdforskning,
9. den internationella domst olen,
10. den europeiska domstolen fö r de mänskliga rättigheterna.

11. internationella centralorganet för biläggandet av investeringstvis­

ter,

12. Asiatiska utvecklingsbanken,
13. internationella telesatellitorganisationen Intelsat,

14. Afrikanska utvecklingsfonden.

584

§ Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga ell er avta

som avses i 2 § äro även

1. medlemmarnas representanter i de i 2 § 1�8 och 11�^4 namn^^

organisationerna och personer med tjänst hos eller uppdrag av s ada

organisation,

i Prop. 1973: 24. UU 8, r skr 201

Senaste lydelse 1971: 858.

¬

background image

de,, mtemoliondla domstolens ledamöter och personal samt de

SFS 1973- 317

,om pa anna t salt medverka i förfarande vid do mstolen,

3. ledamöterna i den europeiska kommissionen för de mänskliga rät­

tigheterna och de som på annat satt medverka i förfarande vid kom­

missionen,

4. ledamöterna i den europeiska domstolen för de mänskliga rättig­

heterna. domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekrete­

rare samt de som på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen.

5. ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om

upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område och de som
på annat sätt medverka i fö rfarande vid domstolen,

6. ledamöterna av förlikningskommission, skiljedomstol eller kommit­

té som i nrättats enligt konventionen om biläggande av investeringstvis-
ler mellan stat och medborgare i annan stat samt de som på annat sätt

medverka i fö rfarande enligt denna konvention,

7. personer som medverka i förfarande vid Europarådets minister­

kommitté vid dess behandling av rapport från europeiska kommissionen

för de mänskliga rättigheterna,

S. ledamöterna av den kommitté for de mänskliga rättigheterna och

de förli kningskommissioner som inrättats enligt internationella konven­

tionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

9. personer som deltaga i skiljedomsförfaranden enligt överenskom­

melsen rö rande den internationella telesatelHtorganisationen Intelsat och
den därtill a nslutande driftöverenskommelsen.

⬢1 § Efter avtal med organisation som avses i 2 § I�8 och 12�^14
äger K onungen for särskilt fall bevilja även annan person än som av-

i 3 § 1 immunitet och privilegier i den omfattning som fordras för

att tillgodose organisationens syften.

Konungen äger även bevilja den som mottagit uppdrag att vara skilje-

tnan i tvist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljemän immunitet

och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets fullgörande.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
l.ungi. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

585

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.