SFS 1966:664

660664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 664

Lag

med vissa bestätmnelsér om inimimitet och privilegier;

given Stockholms slott den IG dece mber 1 966.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer-

Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte deras

familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuta, utan hinder av

bestämmelse i annan författning, immunitet och prhnlegier enligt den i

Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbin­

delser,

i

.

'

'2 g. ⬢

. \

⬢ '

Utan hinder av bestämmelse i annan författning åtnjuta följande inter­

nationella organisationer immunitet och privilegier enligt vad som hestämts

i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige

1. Förenta Nationerna,

2. till Förenta Nationerna anknutna fackorgan,

3. Europarådet,

.

4. rådet för samarbete på tullområdet,

5. mternalionella atonienergiorganet,

⬢-

. ;

ö. Europeiska frihandelssammanslutningen,

7. organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling,

8. organisationen för europeisk rymdforskning,

9. den internationella domstolen,

10. den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,

11. internationella centralorganet för biläggandet av investeringstvister,
12. Asiatiska ntvecklingsbanken.

3 §.

Berättigade till immunitet och privilegier enligt stadga eller avtal som

avses i 2 I äro även

-

i

1. medlemmarnas representanter i de i 2 § 1-8, 11 och 12 nanmda or­

ganisationerna och personer med tjänst hos eller nppdrag av sådan orga-

nisation,

,

,

2. den internationella domstolens ledamöter och personal samt de som

på annat sätt medverka i förfarande vid domstolen,

* rrop, 19GG: 14S; UU 12; Rskr 379.

"^i^�dOSOOO.Svensk förfallningssamling 136G, Vr OäJ-^SST

¬

background image

1466

1�66

Nr 664 och 665

3 Icdamölerna i den europeiska koinmissionen lor de mänskliga rat

lielerna,

4 ledamöterna i den europeiska domstolen for de mänskliga rättighetet."

na samt domstolens generalsekreterare och biträdande generalsekreterare

5 ledamöterna i den domstol som inrättats genom konventionen om

upprättande a"\ säkcihetskontroll på atomenergiens område och de som

på annat satt nicdAerka i förfarande vid domstolen,

6 ledamöterna a\ förliknmgskommission, skiljedomstol eller kommitté

som inrättats enligt kon\entionen om biläggande av in\esteringslvister mel

lan stal och medborgare i annan stat samt de som på annat sätt medverka

1 förfarande enligt denna kon\cntion

4 §

,

Efter a\tal med organisation som avses i 2 § 1�8 och 12 äger Konungen

för särskilt fall hcMija även annan person an som avses i 3 § 1 nnmumtet

och priMlegier i den omfattning som fordras för att tillgodose organisatio­

nens sjften

Konungen äger äien bcAilja den som mottagit uppdrag att vara skilje­

man 1 t\ist mellan stater och medhjälpare åt sådan skiljemän immunitet

och privilegier i den omfattning som fordras för uppdragets fullgörande

§

Närmare bestämmelser för tillämpningen a\ denna lag meddelas av

Konungen

Denna lag träder i kraft den dag Konungen forordnar Samtidigt skall

lagen den 28 juni 1962 (nr 371) om särskilda förmåner for vissa interna­

tionella organisationei m m upphora att gälla

Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta Till yttermera

visso hava Yi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sigill

bekräfta låtit

Stockholms slott den 16 december 196G

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Justitiedcparlementel)

HERMAN KUNG

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.