SFS 1994:717 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 1994:717 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1994_717 Lag om ändring i lagen (1976_661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1323

SFS 1994:717
Utkom från trycket

den 20 juni 1994

Omtryck

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1976:661) om immu-

nitet och privilegier i vissa fall2 skall införas en ny paragraf, 2 b §, av
följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse.

1 § Vad som i denna lag föreskrives i fråga om immunitet och privilegier

skall gälla utan hinder av bestämmelse i annan författning.

2 § Främmande stats beskickning och beskickningsmedlemmar jämte

deras familjer och betjäning samt diplomatiska kurirer åtnjuter immunitet
och privilegier enligt den i Wien d. 18 april 1961 avslutade konventionen
om diplomatiska förbindelser.

Nämnda konvention inf. i S� 1967:1.

2 a § En främmande stats observatörer, inspektörer och medlemmar av
en utvärderingsgrupp som utövar uppdrag som avses i Wiendokumentet
den 4 mars 1992 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder i Europa
samt deras medföljande familjemedlemmar skall, under den tid uppdraget
varar, åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer
diplomatiska företrädare och deras familjer.

1

Prop. 1993/94:192, bet. 1993/94: JuU32, rskr. 1993/94:378.

2

Lagen omtryckt 1987:341.

background image

SFS 1994:717

Biträdande personal till de inspektörer och medlemmar av en utvärde-

ringsgrupp som avses i första stycket skall, under den tid uppdraget varar,
åtnjuta den immunitet och de privilegier som enligt 2 § tillkommer en

beskicknings administrativa och tekniska personal eller dess tjänsteperso-
nal. Lag (1992:1122).

2 b § Sådan immunitet och sådana privilegier, som följer av punkterna
3 - 1 6 i bilagan till det av ministerrådet inom Konferensen om säkerhet
och samarbete i Europa (ESK) den 1 december 1993 fattade beslutet om
rättskapacitet samt immunitet och privilegier, skall åtnjutas av

1. de institutioner inom ESK som anges i bilagan till lagen (1994:716)

om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och
samarbete i Europa (ESK),

2. de permanenta delegationer, de personer och den egendom som anges

i de nämnda punkterna i bilagan till ministerrådets beslut dock endast om
de är tjänstemän vid de institutioner som anges i bilagan till den nyss-
nämnda lagen.

Ministerrådets beslut skall publiceras i Sveriges internationella överens-

kommelser. Lag (1994: 717).

3 § Främmande stats konsulat och konsulatsmedlemmar jämte deras
familjer och betjäning samt konsulära kurirer åtnjuter immunitet och
privilegier enligt den i Wien d. 24 april 1963 avslutade konventionen om
konsulära förbindelser, såvitt annat ej följer av andra eller tredje stycket.

Rätt att i enlighet med konventionens artikel 35 första stycket använda

diplomatiska eller konsulära kurirer och diplomatisk eller konsulär post
gäller ej för försändelser till eller från konsulat som förestås av olönad
konsul, såvida ej regeringen i förhållande till viss stat medgivit det.

Regeringen kan förordna om undantag från första stycket i förhållande

till stat som ej biträtt konventionen eller som biträtt denna med förbehåll.

Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter

förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning
som följer av särskild överenskommelse med främmande stat.

Se betr. nämnda konvention S� 1974:10 och 12.

4 § De internationella organ och personer med anknytning till sådana
organ, som anges i bilaga till denna lag, åtnjuter immunitet och privilegier
enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige. Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan
stadga trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige.

Med internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna

organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet. Lag

(1987:341).

5 § Regeringen bemyndigas att efter avtal med internationellt organ som
avses i 4 § i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften
meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än
sådana som anges i bilagan till denna lag, öm föreskrifterna är av sådant
slag som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen.

1324

background image

1325

SFS 1994:717

6 § För personal som ställs till förfogande av en biståndsgivande part
samt för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen
d. 26 sept. 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett
nödläge med radioaktiva ämnen åtnjutes immunitet och privilegier i den
utsträckning som anges i konventionen, dock med de inskränkningar som
följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till konventionen.
Lag (1991:1587).

background image

SFS 1994:717

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande

Internationella organ

1 Internationella domstolen

2 Förenta nationerna (FN)

3 Förenta nationernas fackor-

gan

4 Europarådet

5 Rådet för samarbete på tul-
lområdet

6 ---

7 ---

8 Internationella atomenergior-

ganet (IAEA)

9 Europeiska frihandelssam-
manslutningen (EFTA)

10 Organisationen för ekono-

miskt samarbete och utveckling
(OECD)

1326

Fysiska personer

Domstolens ledamöter och personal
samt de som på annat sätt medver-
kar i förfarande vid domstolen

Medlemmarnas representanter i
Förenta nationerna och personer
med tjänst hos eller uppdrag av orga-
nisationen

Medlemmarnas representanter i

fackorganen och personer med tjänst
hos eller uppdrag av sådana fackor-
gan samt ledamöterna i styrelsen för
världssjöfartsuniversitetet, stude-
rande vid universitetet och till uni-
versitetet särskilt inbjudna personer

Medlemmarnas representanter i rå-

det och personer med tjänst hos eller
uppdrag av rådet

Medlemmarnas representanter i rå-

det och personer med tjänst hos eller
uppdrag av rådet

Ledamöterna i den europeiska kom-
missionen för de mänskliga rättighe-

terna

Ledamöterna i den domstol som in-
rättats genom konventionen om
upprättande av säkerhetskontroll på

atomenergiens område och de som
på annat sätt medverkar i förfarande

vid domstolen

Medlemmarnas representanter i

atomenergiorganet och personer

med tjänst hos eller uppdrag av orga-
net

Medlemmarnas representanter i fri-
handelssammanslutningen och per-

soner med tjänst hos eller uppdrag
av denna sammanslutning

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationen och personer med
tjänst hos eller uppdrag av denna

Tillämplig internationell över-

enskommelse

Stadga den 26 juni 1945 för den
internationella domstolen

Konvention den 13 februari

1946 rörande Förenta nationer-

nas privilegier och immuniteten
Avtal den 31 augusti och den 30
september 1985 mellan Sverige

och Förenta Nationernas Höge

Kommissarie för flyktingar

(UNHCR) om ett regionkontor
för UNHCR

Konventionen den 21 november

1947 om privilegier och immuni-

tet för Förenta nationernas fack-
organ

Avtal den 9 februari 1983 mellan
Sverige och den Internationella
sjöfartsorganisationen (IMO) om
världssjöfartsuniversitetet

Allmän överenskommelse den 2
september 1949 rörande Europa-
rådets privilegier och immunitet

jämte tilläggsprotokoll den 6 no-

vember 1952

Konventionen den 15 december

1950 avseende upprättande av

ett råd för samarbete på tullom-

rådet med därtill hörande annex

angående rådets rättskapacitet,
privilegier och immunitet

Andra tilläggsprotokollet den 15
december 1956 till den allmänna
överenskommelsen rörande Eu-
roparådets privilegier och immu-
nitet

Protokoll den 20 december 1957
rörande den domstol, som upp-
rättats genom konventionen
samma dag om upprättande av
säkerhetskontroll på atomenergi-
ens område

Avtal den 1 juli 1959 om privile-
gier och immunitet för det inter-

nationella atomenergiorganet

Protokoll den 28 juli 1960 angå-

ende Europeiska frihandelssam-
manslutningens rättskapacitet,

privilegier och immunitet

Konvention den 14 december

1960 angående Organisationen

för ekonomiskt samarbete och
utveckling med därtill anslutan-
de protokoll

Bilaga

background image

SFS 1994:717

Avtal den 7 april 1975 om upp-
rättande av en finansiell stöd-
fond inom organisationen för
ekonomiskt samarbete och ut-
veckling

Fjärde tilläggsprotokollet den 16
december 1961 till den allmänna
överenskommelsen rörande Eu-
roparådets privilegier och immu-
nitet
Konventionen den 18 mars 1965
om biläggande av investerings-

tvister mellan stat och medbor-
gare i annan stat

�verenskommelse den 4 decem-
ber 1965 om upprättande av
Asiatiska utvecklingsbanken

Internationell konvention den 19
december 1966 om medborgerli-

ga och politiska rättigheter

Europeisk överenskommelse den
6 maj 1969 om personer som
medverkar i förfarande vid euro-
peiska kommissionen och dom-
stolen för de mänskliga rättighe-
terna

Protokoll om privilegier, friheter
och immuniteter för Intelsat den

19 maj 1978

Konvention den 18 december

1971 om upprättande av en in-

ternationell fond för ersättning
av skador orsakade av förorening
genom olja

�verenskommelse den 29 no-
vember 1972 om upprättande av
Afrikanska utvecklingsfonden

Avtal den 13 maj 1987 om den
rättsliga ställningen för Nordiska
ministerrådets sekretariat och
Nordiska rådets presidiesekreta-

riat

11 Den inom organisationen för

ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD) upprättade fi-
nansiella stödfonden

12 Europeiska domstolen för de

mänskliga rättigheterna

13 Internationella centralorga-

net för biläggandet av investe-
ringtvister

14 Asiatiska utvecklingsbanken

Ledamöterna i fondens styrelse och
rådgivande utskott samt OECD:s

tjänstemän då de handlar på fondens
vägnar

Domstolens ledamöter, dess general-

sekreterare och biträdande general-
sekreterare

Medlemmarnas representanter i or-

ganet och personer med tjänst hos
eller uppdrag av detta samt ledamö-
terna av förlikningskommission,
skiljedomstol eller kommitté som in-
rättats enligt den i kol. 3 angivna
konventionen ävensom de personer
som på annat sätt medverkar i förfa-
randen enligt konventionen

Ledamöterna av bankens styrelse
och personer med tjänst hos eller
uppdrag av banken

Ledamöterna av den kommitté för

de mänskliga rättigheterna och de
förlikningskommissioner som inrät-
tats enligt internationella konventio-
nen om medborgerliga och politiska
rättigheter

Andra sådana personer än som anges
vid 6 och 12 ovan, vilka medverkar i
förfarande vid europeiska kommis-
sionen och domstolen för de mänsk-
liga rättigheterna, samt personer,
vilka medverkar i förfarande vid Eu-
roparådets ministerkommmitté vid
dess behandling av rapport från eu-
ropeiska kommissionen för de
mänskliga rättigheterna

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationens församling, represen-
tanterna i organisationens signatär-

möte, organisationens tjänstemän

och personer som medverkar i skilje-
domsförfarande jämte ovannämnda
personers familjemedlemmar

1327

17 Internationella telesatellitor-

ganisationen Intelsat

18 Internationella oljeskadefon-

den

19 Afrikanska utvecklingsfon-

den

20 Nordiska minsterrådets sek-
retariat och Nordiska rådets pre-
sidiesekretariat

16

15

Ledamöterna i fondens styrelse och
personer med tjänst hos eller upp-

drag av fonden

Personer med anställning vid angiv-
na sekretariat jämte deras familje-
medlemmar

background image

SFS 1994:717

21 Europeiska centret för med-
ellånga väderprognoser

Medlemmarnas representanter i

centret och personer med tjänst hos
eller uppdrag av centret

22 Europeiska organisationen
för astronomisk forskning röran-
de södra stjärnhimlen

23 Europeiska rymdorganet
(ESA)

24 Europeiska atomenergige-
menskapen

25 Nordiska investeringsbanken

26 Internationella kaffeorgani-
sationen

27 Europeiska patentorganisa-
tionen

28 Internationella organisatio-
nen för maritima telekommuni-
kationer via satellit (INMAR-
SAT)

29 Afrikanska utvecklingsban-
ken

30 Förenta nationernas organi-
sation för industriell utveckling
(UNIDO)

31 Europeiska telesatellitorgani-
sationen (EUTELSAT)

32 Interamerikanska utveck-
lingsbanken

33 Mellanstatliga organisatio-
nen för internationell järnvägs-

trafik (OTIF)

1328

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationen och personer med
tjänst hos eller uppdrag av organisa-
tionen

Medlemmarnas representanter i
rymdorganet och personer med

tjänst hos eller uppdrag av detta

Tjänstemän vid de europeiska ge-
menskaperna

Ledamöterna i bankens styrelse och
personer med tjänst hos eller upp-
drag av banken

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationen och personer med
tjänst hos eller uppdrag av organisa-
tionen

Protokoll fogat till konventionen
den 11 oktober 1973 om upprät-

tandet av ett europeiskt centrum
för medellånga väderprognoser,
vilket protokoll avser immunitet
och privilegier för centret

Protokoll den 12 juli 1974 om
privilegier och immuniteter för

den europeiska organisationen
för astronomisk forskning röran-
de södra stjärnhimlen

Bilaga I till konvention den 30
maj 1975 angående upprättande
av ett europeiskt rymdorgan

Avtal mellan Sverige och europe-
iska atomenergigemenskapen
om samarbete inom området för
styrd termonukleär fusion och
plasmafysik

�verenskommelse den 4 decem-
ber 1975 om upprättande av
Nordiska investeringsbanken

1983 års internationella kaffeav-

tal

Protokoll angående den europe-
iska patentorganisationens privi-
legier och immunitet, vilket ut-

gör del av den europeiska patent-
konventionen den 5 oktober

1973

Protokoll om privilegier och im-
munitet för INMARSAT den 1
december 1981

�verenskommelse den 4 augusti

1963 om upprättandet av Afri-

kanska utvecklingsbanken

Stadga den 8 april 1979 för För-
enta nationernas organisation
för industriell utveckling

Konvention den 15 juli 1982 om
upprättande av den europeiska

telesatellitorganisationen (EU-
TELSAT).

Protokoll om privilegier och

immunitet för EUTELSAT den

13 februari 1987

Avtal den 8 april 1959 om upp-
rättande av Interamerikanska ut-
vecklingsbanken

Fördraget den 9 maj 1980 om
internationell järnvägtrafik (CO-

TIF)

Partemas och signatärernas repre-

sentanter i organisationen, organisa-
tionens tjänstemän jämte deras fa-
miljemedlemmar samt personer
med uppdrag av organisationen

Ledamöterna i bankens styrelse och
personer med tjänst hos eller upp-

drag av banken

Medlemsstaternas representanter i

organisationen, personer med tjänst
hos organisationen och sakkunniga
utsedda av organisationen

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationens förvaltningsråd och
sådana representanters makar samt
personer med tjänst hos det europe-

iska patentverket och dessa perso-
ners familjer ävensom personer med
uppdrag av organisationen

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationen, representanter i orga-
nisationens signatärmöten och per-
soner med tjänst hos eller uppdrag
av organisationen jämte ovannämn-
da personers familjemedlemmar

background image

SFS 1994:717

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationen, organisationens tjäns-
temän jämte deras familjemed-

lemmar samt personer med uppdrag
av organisationen

Ledamöterna i organets råd och sty-
relse samt personer med tjänst hos

organet

Ledamöter och experter i kommit-

tén upprättad enligt den europeiska
konventionen till förhindrande av
tortyr m.m.

34 Europeiska organisationen
för utnyttjande av meterologiska
satelliter (EUMETSAT)

35 Multilaterala investeringsga-
rantiorganet (MIGA)

36 ---

37 Europeiska gemenskaperna

(EG)

38 Europeiska banken för åter-
uppbyggnad och utveckling
(EBRD)

39 Europarådets fond för bo-
sättning och regional utveckling

40 EFTA:s övervakningsmyn-
dighet

41 EFTA-domstolen

Medlemmar i delegationen för de
Europeiska gemenskapernas kom-
mission i Sverige jämte deras fa-
miljemedlemmar och betjäning samt
kommissionens officiella kurirer

Protokoll om privilegier och
imunitet för EUMETSAT den 1
december 1986

Konventionen den 11 oktober

1985 om upprättande av det

multilaterala investeringsgaran-
tiorganet Lag (1987:1122).

Europeisk konvention den 26
november 1987 till förhindrande
av tortyr och omänsklig eller för-
nedrande behandling eller be-
straffning Lag (1988:696).

�verenskommelse den 19 okto-
ber 1989 mellan Konungariket
Sveriges regering och de Europe-
iska gemenskapernas kommis-
sion om upprättandet i Ko-
nungariket Sverige av en delega-
tion för de Europeiska gemen-
skapernas kommission och dele-
gationens privilegier och immu-
nitet Lag (1989:907).

�verenskommelse den 29 maj

1990 om upprättande av Europe-

iska banken för återuppbyggnad
och utveckling med av Sverige
anmäld reservation Lag
(1991:129).

Tredje tilläggsprotokollet den 6
mars 1959 till den allmänna
överenskommmelsen rörande
Europarådets privilegier och im-
munitet med av Sverige anmäld
reservation Lag (1991:440).

Protokoll 6 till avtalet den 2 maj

1992 mellan EFTA-staterna om

upprättande av en övervaknings-
myndighet och en domstol Lag
(1992:1367).

Protokoll 7 till avtalet den 2 maj

1992 mellan EFTA-staterna om

upprättande av en övervaknings-
myndighet och en domstol Lag
(1992:1367).

Ledamöterna i bankens styrelse och
personer med tjänst hos eller upp-
drag av banken

Ledamöterna i fondens styrelse, ad-
ministrativa råd och gransknings-
kommitté och deras rådgivare, tek-
niska experter och sekreterare. Per-
soner
med tjänst hos fonden jämte deras
familjemedlemmar

Medlemmar och personer med tjänst
hos övervakningsmyndigheten jämte
nämnda personers familjemed-
lemmar samt personer med uppdrag
av övervakningsmyndigheten och
företrädåre för Europeiska gemen-
skapernas kommission och EG:s
medlemsstater

Domare, registrator och personer
med tjänst vid domstolen jämte
nämnda personers familjemed-
lemmar

1329

background image

SFS 1994:717

42 NORSAD-fonden och NOR-
SAD-fondens exekutivsekretari-
at

Medlemmarnas representanter i fon-

dens guvernörsstyrelse, medlemmar
av exekutivsekretariatets styrelse
samt personer med tjänst hos exeku-
tivsekretariatet

43

Domstolens förlikningsman, skilje-
domare och sekreterare samt parter-
nas ombud och juridiska biträden

Denna lag3 träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Denna lag4 träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Denna lag5 träder i kraft den 1 juli 1994.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

MARGARETHA AF UGGLAS

Avtal den 31 januari 1990 om
upprättande av NORSAD-fon-
den och NORSAD-fondens exe-
kutivsekretariat med införda
ändringar januari 1993. �&tagan-
det i 14 § e i NORSAD-fondens
resp. NORSAD-fondens exeku-
tivsekretariats stadga skall full-
göras genom att bestämmelserna
i konventionen den 21 november

1947 om privilegier och immuni-

tet för Förenta nationernas fack-
organ tillämpas Lag (1993:550).

Konventionen den 15 december

1992 om förlikning och skilje-

dom inom ESK Lag
(1993:1299).

Förenta nationernas konvention
den 30 november 1992 om för-
bud mot utveckling, produktion,
innehav och användning av ke-
miska vapen samt om deras för-
störing Lag (1994:120).

Stadga för internationella tribu-
nalen för brott i f.d. Jugoslavien
fastställd genom FN:s säkerhets-
råds resolution 827 den 25 maj

1993 Lag (1994. 570).

Hans Linton

(Utrikesdepartementet)

3

1993:1299.

4

1994:120.

5

1994:570.

1330

44 Organisationen för förbud
mot kemiska vapen

Medlemmarnas representanter i or-

ganisationen, personer med tjänst

hos eller uppdrag av organisationen
och observatörer under inspektion

45 Internationella tribunalen för
brott i f.d. Jugoslavien

Tribunalens ledamöter, åklagaren
och dennes personal, registratorn
och dennes personal samt personer
som på annat sätt medverkar i tribu-

nalen

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.