SFS 1994:1817 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 1994:1817 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1994_1817 Lag om ändring i lagen (1976_661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1817

Utkom från trycket

den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och

privilegier i vissa fall;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om

immunitet och privilegier i vissa fall2

dels att punkterna 9, 24 och 37 i bilagan till lagen skall upphöra att gälla,
dels att 1 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

1 § Vad som föreskrivs om immunitet och privilegier i de bestämmelser

som skall tillämpas i Sverige enligt lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller i denna lag, skall gälla
trots bestämmelser i andra författningar.

4 § Förutom immunitet och privilegier som följer av lagen (1994:1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen åtnjuter de
internationella organ och personer med anknytning till sådana organ, som
anges i bilaga till denna lag, immunitet och privilegier enligt vad som
bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige.
Regeringen skall kungöra tidpunkten då sådant avtal eller sådan stadga
trätt i kraft eller upphört att vara bindande i förhållande till Sverige. Med
internationella organ avses i denna lag även sådana i bilagan angivna
organs stiftelser och fonder som förvaltas eller kontrolleras av organet.

1

Prop. 1994/95:46, bet. 1994/95: JuU7, rskr. 1994/95:98.

2

Lagen omtryckt 1994:717.

6528

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Hans Linton
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.