SFS 1996:404 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 1996:404 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1996_404 Lag om ändring i lagen (1976_661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

664

SFS 1996:404
Utkom från trycket
den 4 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1976:661) om im-

munitet och privilegier i vissa fall2 skall införas en ny paragraf, 7 §, av

följande lydelse.

7 § Främmande stats militära styrka och dess personal som deltar i
utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för samarbetet
Partnerskap för fred i enlighet med avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige, åtnjuter immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i
avtalet när det gäller import till och export från Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237.

2

Lagen omtryckt 1994:717.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.