SFS 2004:140 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 2004:140 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
040140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 25 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa fall

2 samt bilagan till samma lag skall ha följande

lydelse.

6 §

3

För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt

för utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den
26 september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett
nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om
gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privi-
legier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränk-
ningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till
konventionerna.

För personer som ställs till förfogande av biståndsgivande part, för bi-

ståndsgivande organisationer samt för utrustning och egendom som införs i
Sverige enligt Tammerforskonventionen den 18 juni 1998 om tillhanda-
hållande av telekommunikationsresurser för katastrofberedskap och hjälp-
insatser åtnjuts immunitet och privilegier i den utsträckning som anges i
konventionen.

1 Prop. 2003/04:29, bet. 2003/04:TU4, rskr. 2003/04:143.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 1999:387.

SFS 2004:140

Utkom från trycket
den 6 april 2004

background image

2

SFS 2004:140

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Bilaga

4

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestäm-

melserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)

Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internationell

överenskommelse

Internationella organ

Fysiska personer

17. Internationella tele-
satellitorganisationen
ITSO

Medlemmarnas repre-
sentanter i organisatio-
nens församling, orga-
nisationens tjänstemän
och personer som med-
verkar i skiljedomsför-
farande jämte ovan
nämnda personers fa-
miljemedlemmar

�verenskommelsen den
20 augusti 1971 rörande
den internationella tele-
satellitorganisationen In-
telsat (ITSO) i den ly-
delse som framgår av
överenskommelsen om
ändring den 17 november
2000, artikel XIII

Protokoll om privile-

gier, friheter och immu-
niteter för Intelsat den
19 maj 1978

28. Internationella mo-
bilsatellitorganisatio-
nen
IMSO

Medlemmarnas repre-
sentanter i organisa-
tionen och personer
med tjänst hos eller
uppdrag av organisatio-
nen jämte ovan nämnda
personers familjemed-
lemmar

Protokoll om privilegier
och immunitet för IN-
MARSAT (IMSO) den
1 december 1981 i den
lydelse som framgår av
överenskommelsen om
ändring den 25 septem-
ber 1998

31. Europeiska tele-
satellitorganisationen
EUTELSAT

Parternas representan-
ter i organisationen, or-
ganisationens tjänste-
män jämte deras famil-
jemedlemmar samt per-
soner med uppdrag av
organisationen

Protokoll om privilegier
och immunitet för EU-
TELSAT den 13 febru-
ari 1987 i den lydelse
som framgår av överens-
kommelsen om ändring
den 1 maj 2000

4 Senaste lydelse 2002:87 (jfr 2002:685).

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.