SFS 1999:387 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 1999:387 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
990387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa fall

2

skall ha följande lydelse.

6 §

För personal som ställs till förfogande av biståndsgivande part samt för

utrustning och egendom som införs i Sverige enligt konventionen den 26
september 1986 om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett
nödläge med radioaktiva ämnen eller konventionen den 17 mars 1992 om
gränsöverskridande effekter av industriolyckor åtnjuts immunitet och privi-
legier i den utsträckning som anges i konventionerna, dock med de inskränk-
ningar som följer av förklaringar som Sverige har avgett i anslutning till
konventionerna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Magnuson
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219.

2

Lagen omtryckt 1994:717.

SFS 1999:387

Utkom från trycket
den 14 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.