SFS 2003:480 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 2003:480 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
030480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 18 juni 2003

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa fall

2 skall införas en ny paragraf, 4 a §, av följande

lydelse.

4 a § Sekretariatet för den internationella arbetsgruppen för globala ge-
mensamma nyttigheter, dess personal, arbetsgruppens ordförande och övriga
medlemmar samt familjemedlemmar som ingår i dessa personers hushåll
skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som följer av avtalet den
9 april 2003 mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Frank-
rikes regering om upprättande av en internationell arbetsgrupp för globala
gemensamma nyttigheter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas be-

träffande befrielse från skatter och avgifter, med undantag av bestämmel-
serna om skatteplikt vid förvärv av motorfordon, från den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2002/03:68, bet. 2002/03:SkU18, rskr. 2002/03:219.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

SFS 2003:480

Utkom från trycket
den 1 juli 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.