SFS 2002:652 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 2002:652 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
020652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1976:661) om im-

munitet och privilegier i vissa fall

2

dels

att 2 c § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse.

2 c §

3

Sådan immunitet och sådana privilegier som följer av avtalet den

11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella
ombud och internationella tjänstemän skall tillämpas på dels den verksamhet
som följer av avtalet den 16 november 1998 med benämningen Ett system
för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt anslutningsdo-
kumentet av den 16 november 1998, dels den verksamhet som följer av sam-
förståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program
och aktiviteter av den 15 maj 2001 samt anslutningsdokumentet av den
7 mars 2002. Bestämmelserna avseende beskattning i artiklarna 21 och 22 i
avtalet den 11 maj 1955 om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen,
nationella ombud och internationella tjänstemän skall inte tillämpas på
svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

2 d §

En främmande stats personal som utövar uppdrag i enlighet med för-

draget om observationsflygningar av den 24 mars 1992 skall åtnjuta den im-
munitet och de privilegier som följer av fördraget. Bestämmelserna avse-
ende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbin-
delser av den 18 april 1961, till vilken fördraget hänvisar, skall inte tillämpas
på svenska medborgare eller på personer som är bosatta i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Dan Sandberg
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2001/02:157, bet. 2001/02:UU15, rskr. 2001/02:290.

2

Lagen omtryckt 1994:717.

3

Senaste lydelse 1999:1120.

SFS 2002:652

Utkom från trycket
den 2 juli 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.