SFS 2004:1002 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 2004:1002 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
041002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa fall

2 skall ha följande lydelse.

7 §

3

För främmande stats militära styrka och dess personal som befinner

sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller interna-
tionell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande
till Sverige, skall immunitet och privilegier gälla såvitt avser avgifter och
skatter vid bruk av fordon i vägtrafik samt import till och export från Sverige
i den utsträckning som anges i följande avtal:

1. avtalet den 9 maj 1994 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska

fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för
deras styrkor, och

2. avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den multi-

nationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor.

För personal vid någon av Europeiska unionens institutioner samt för hög-

kvarter som verkar inom ramen för Europeiska unionens krishantering gäller
immunitet i enlighet med vad som framgår av artikel 8 respektive artikel 15 i
avtalet den 17 november 2003 mellan Europeiska unionens medlemsstater
om status för den militära och civila personal som utstationeras vid Europe-
iska unionens militära stab, för de högkvarter och styrkor som kan komma
att ställas till Europeiska unionens förfogande inom ramen för förberedande
och genomförande av de insatser som avses i artikel 17.2 i Fördraget om Eu-
ropeiska unionen, inbegripet övningar, samt för den militära och civila per-
sonal från medlemsstaterna som ställs till Europeiska unionens förfogande i
detta sammanhang.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

3 Senaste lydelse 1996:404.

SFS 2004:1002

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.