SFS 2010:1426 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall / SFS 2010:1426 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
101426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1976:661) om immuni-

tet och privilegier i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

5 §

Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt or-

gan som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets
syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer
än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant
slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Lagen omtryckt 1994:717.

SFS 2010:1426

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.