SFS 1986:1283

861283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1283

om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä utkom Mn trycket

älvar;

29 december 1986

Utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Artiklarna 1 - 6 i överenskommelsen den 19 juni 1986 mellan Sverige och

Finland om suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar

skall gälla som svensk lag. Bestämmelserna har den lydelse som den

härvid fogade bilagan utvisar.

Bilaga

1986 års överenskommelse mellan Sverige och Finland om suveränitetshol­

marna i Torne, Muonio och Könkämä älvar

Regeringarna i Sverige och Finland har kommit överens om följande:

Artikel 1

Med suveränitetsholmar avses i denna överenskommelse de holmar,

delar av holmar och uddar vilka är belägna i Torne, Muonio och Könkämä
älvar och vilkas rättsliga särställning bygger på gränsregleringstraktaten

den 20 (8 ) november 1810 mellan Sverig e och Ryssland, ägoutbyteskon-

ventionen den 17 (5) januari 1821 mellan samma parter, samt den av
Konungens av Sverige och Kejsarens av Ryssland befullmäktigade kom­
missarier den 26 september 1823 avgivna deklarationen om fastställelse av

' Prop. 1986/87:38, LU 9, rskr. 39.

2255

¬

background image

\

'

' , w

SFS 1986:1283 riksgränsägoutbytet.

Över suveränitetsholmarna har uppgjorts förteck­

ningar som undertecknats den 4 och den 13 september 1823.

Genom överenskommelsen den 14 juni 1985 om partiell fastställelse av

1981 å rs översyn av riksgränsen mellan Sverige och Finland har vissa

holmar förlorat sin karaktär av suveränitetsholmar.

Närmare bestämmelser om suveränitetsholmarna har meddelats i en av

de ovan nämnda kommissarierna utfärdad kungörelse, vilken är intagen i
ett protokoll av den 3 september 1823.

De i första och tredje styckena nämnda handlingarna redovisas i Nordisk

Ulredningsserie (Nu 1975; 26 och llf.

Artikel 2

De bestämmelser om suveränitetsholmarna som finns upptagna i doku­

ment omnämnda i artikel 1 skall fortsätta att gälla, om inte annat framgår

av denna överenskommelse.

Bestämmelserna i grän sregleringstraktaten den 20 (8) november 1810,

Artikel II fjärde stycket om årlig avgift skall inte gä lla längre.

Artikel 3

De suveränitetsholmar som är belägna i Sverige innehas med äganderätt

enligt finsk rätt och de som är belägna i Finland med ägan derätt enligt
svensk rätt.

Artikel 4

På de suveränitetsholmar som är belägna i Sverige tillämpas finsk rätt i

fråga om äganderätt och begränsad sakrätt, överlåtelse av äganderätt och

annat förvärv samt upplåtelse av nyttjanderätt eller av annan begränsad
sakrätt. Finsk rätt tillämpas även i fråga om fastighetsbildning, fastighets­

registrering, lagfart och inteckning. På de suveränitetsholmar som är be­

lägna i Fi nland tillämpas på motsva rande sätt svensk rätt.

I den mån finsk rätt skall tillämpas på suveränitetsholmar som är belägna

i Sverige är finska domstolar och myndigheter behöriga att handlägga

ärendena. Motsvarande gäller beträffande svenska domstolar och myndig­

heter när det är fråga om suveränitetsholmar i Finland.

Artikel 5

Gränsen för en suveränitetsholme har den sträckning som framgår av

karta och andra handlingar från 1823 års ägoutbyte.

Om gränsen för en suveränitetsholme är avsedd att följa en st randlinje,

bestäms gränsen enligt medelvattenståndet vid varje tid.

Artikel 6

En suveränitetsholmes särställning kan hävas, om ändrade förhållanden

ger anledning till detta.

Ansökan om hävande av en suveränitetsholmes särställning kan göras

av vederbörande markägare, kommun eller länsstyrelse hos endera statens

centrala lantmäterimyndighet. Denna myndighet skall bereda frågan ge­

mensamt med den centrala lantmäterittiyndigheten i den andra fördragsslu­
tande staten. Ärendet skall sedan av myndigheterna hänskjutas till respek-

2256

tive regering för avgörande.
^ N U 19 75: 27 utgör den fin.sksprälciga upplagan av betänkandet.

¬

background image

En överenskommelse om att häva en suveränitetsholmes särställning

SFS 1986:1283

förutsätter att fastigheterna på holmen inte besväras av servitut eller

inteckningar. Upphävandet av holmens särställning får inte i sig förändra

äganderätt till fastigheterna på holmen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar
INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.