SFS 2012:434 Lag om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2012:434 Lag om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
120434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen
(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon;

utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges

ekonomiska zon i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1167) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

3 §

Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser om

1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,
2. särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27�30 och 32 §§ miljö-

balken,

3. dumpning i 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken,
4. föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg, och

5. hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment från sådant

vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254.

SFS 2012:434

Utkom från trycket
den 25 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.