SFS 2008:832 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2008:832 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
080832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 30 oktober 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 5, 6 och 10

§§ lagen

(1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

3 §

2

Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser om

1. särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27�30 och 32 §§ miljöbal-

ken,

2. dumpning i 15 kap. 31�33 §§ miljöbalken, och
3. föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg.

5 §

3

I fråga om andra verksamheter och åtgärder än sådana som avses i 4 §

krävs det tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer för att i den ekonomiska zonen

1. utforska, utvinna eller på annat sätt utnyttja naturtillgångar,
2. uppföra eller använda konstgjorda öar, och
3. i kommersiellt syfte uppföra eller använda anläggningar eller andra in-

rättningar.

I ett tillståndsbeslut ska den verksamhet som tillståndet avser anges. Ett

tillstånd får begränsas till viss tid.

Ett tillstånd ska förenas med de villkor som behövs för att skydda all-

männa intressen och enskild rätt, såsom att skydda människors hälsa och
miljön mot skador och olägenheter, främja en långsiktigt god hushållning
med mark och vatten och andra resurser samt trygga säkerheten.

6 §

4

Vid prövning av tillstånd ska bestämmelserna i 2�4 kap., 5 kap. 3 §

och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd. I

fråga om förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningar samt planer
och planeringsunderlag ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på samma sätt som
om ansökan avser en verksamhet i Sverige. Det som sägs om länsstyrelsen

1

Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2008/09:8.

2

Senaste lydelse 1998:847.

3

Senaste lydelse 1998:847.

4

Senaste lydelse 1998:847.

SFS 2008:832

Utkom från trycket
den 11 november 2008

background image

2

SFS 2008:832

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ska då gälla länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det
område där verksamheten avses att bedrivas.

10 §

5

Tillämpningen av denna lag samt de föreskrifter och andra beslut

som meddelas med stöd av lagen får inte medföra någon inskränkning av de
enligt folkrätten gällande rättigheterna till fri sjöfart i den ekonomiska zonen
och till överflygning av zonen och inte heller av några andra rättigheter som
följer av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser.

Detsamma gäller i fråga om tillämpningen av de bestämmelser i miljöbal-

ken som anges i 3 § och föreskrifter och andra beslut som meddelas med
stöd eller för verkställighet av de bestämmelserna samt i fråga om tillsynen
över att bestämmelserna och besluten följs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5

Senaste lydelse 1996:530.

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.