SFS 1973:572

730572.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 572 Lag

Utkom från t rycket O�� ändring 1 uranlagen (1960: 679);

den 26 juni 1973

given Stockliolms slott den 5 juni 1973.

't.l> ⬢

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåda, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott att i fråga om uranlagen (1960: 679)2 förordna,

dels att i 4 §, 5 § 1 och 3 mom., 7, 8, 11, 12, 14 och 15 §§, 26 §

3 mom. samt 27, 28, 34, 44, 47, 51, 54�56 och 63 §§ ordet "kommers-

^

kollegium" skall bytas ut mot "statens industriverk",

dels att i 14, 15, 28, 34, 51 och 55 §§ ordet "kollegium" skall bytas

ut mot "verket".

t: ti-

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

t'l!

1 Prop. 1973:41, NU 54, rskr 225,

2 Se naste lydelse av

I3

44 § 1963: 627

51 § 1963: 627

1140

63 § 1971:584

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1973: 572

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

RUNE B. JOHANSSON

O- S.)

(Industridepartementet)

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.