740891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 891

om ändring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln;

utkom fr än tr ycket

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1966: 314)

om kontinentalsockeln^,

dels att i 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15 och 16 §§ ordet "Konungen" skall bytas

ut mot "regeringen",

dels att 5 och 10 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

5 § I samband med tillstånd kan föreskrivas på vilka villkor tillstånds-
havaren äger frånträda tillståndet eller avstå från en del av det om­

råde detta omfattar.

Tillstånd får ej överlåtas utan medgivande av den som meddelat till­

ståndet.

Tillstånd kan återkallas av regeringen eller den myndighet som med­

delat tillståndet, om föreskrift eller villkor för tillståndet åsidosättes el­
ler om synnerliga skäl i annat fall föreligga. �&terkallas tillstånd utan att
innehavaren åsidosatt föreskrift eller villkor för tillståndet, är denne

berättigad att erhålla ersättning av staten för förlust till följd av åtgärd

som han vidtagit med anledning av koncessionen.

10 § Inom anläggning och säkerhetszon utanför territorialgränsen till-

lämpas svensk lag med undantag av bestämmelserna i gruvlagen (1974:

342), lagen (1974: 890) om vissa mineralfyndigheter, vattenlagen (1918:
523) och lagstiftningen angående jakt och fiske. Därvid anses anlägg­

ningen och zonen belägna inom närmaste del av Sveriges sjöterritorium.

Produkt som frambringats utanför territorialgränsen anses utvunnen i

Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

RUNE B. JOHANSSON

(Industridepartementet)

1 Prop, 1974:146, NU 59 , rskr 39 7.

® Senaste lydelse av

1 § 1974: 343

14 § 1972; 816

15 § 1973: 573

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.