SFS 1966:317

660317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 317

Lag

om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående

stenkolsfyndiglieter m. m.;

given Stockholms slott den 3 juni 1966.

y

ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

cour- ^ ^^ouung, göra veterligt: att Vi, med ^iksdagen^ funnit

^^88r

att 50 § 1 mom. samt 51, 52 och 57 §§ lagen den 28 maj

sätt

stenkolsfyndigheter m. m.^ slcola e rhålla ändrad lydelse på

be(pr.u^

aogives, dels att i sagda lags 5 kap. skall införas en ny paragraf,

a av nedan angiven lydelse.

1

1966:114; L'^U 45* Rskr 229

1947:h-cIeJse,' se beträffande 5o" § 1 mom., 51 § och 52 § 1963:625 samt beträffande 57 §

¬

background image

^^2

1966 ' Nr 317

48 a g.

Bestämmelserna ovan i denna lag äga icke tiilämpiiiiig Inom. aUmänt vat­

tenområde i havet

50 g-

1 mom Vad i 2�4, 7�25, 32�40, 42^4, 48 och 48 a §§ ar stadgat angå­

ende stenkolsfyndigheter skall, med de avvilcelser som föranledas av be­

stämmelserna 1 detta kap , aga motsvarande tillämpning i fråga om saltfyn-

digheter; därvid skall vad i 21 § andia stycket stadgas gälla även i fall då

koncession upphört av annan anledning än där sägs.

Ar fråga

� liH bergmästaren.

51 §.

Rättighet att for utvinnande av olja eller gas genom borrning eftersöka

och bearbeta olje- eller gasfyndighet ar beroende på koncession, som med­

delas av Konungen Koncession må begränsas tiU att gälla under viss tid,

som angi\es i koncessionen, och till att a\se allenast undersökning av fyn­
dighet

Den som

koncessionen galler.

Vid meddelande av koncession avseende bearbetning äger Körningen be­

st amma att innehavaren skall till staten erlagga årlig avgift beräknad efter

mängden eller värdet av ulvninnen olja eller gas Uppstår tvnst om belop­

pet av sådan avgift, skall vad i 19 § är stadgat för där avsett fall äga mot­

svarande tillämpning.

52 §.

Vad 1 2�4, 7�25, 32�40, 42�44, 48 och 48 a §§ är stadgat angående

stcnkolsfjTidigheter skall, med de avT^nkelser som föranledas av bestämmel­

serna 1 delta kap , äga motsvarande tillämpning i fråga om olje- och gas-

fyndiglieter; därvid skall vad i 21 § andra stycket stadgas gälla även i fall

då koncession upphört av annan anledning an där sägs.

Bestämmelserna i

och gasfyndigheter.

57 §

Vad 1 2�5, 7�9, 11�21, 32�40, 42�44, 48 och 48 a §§ ar stadgat an­

gående slenkolsfj ndiglieler skall, med de avT^ikelser som föranledas av be­

stämmelserna 1 d etta kap , aga motsvarande tillämpning i fråga om alun-

skirferfjndigheter

Konungen age

aga tillämpning.

I fall

60 § sags

Denna lag trader i kiaft den 1 juli 1966

^Beträffande koncession som beviljats före den nya lagens ikraftträdande

gäller äldre lag

Det alla som vederbör hava sig horsamhgen att efterrätta Till yttermera

VISSO hav a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungh sig"'

bekräfta lätit.

Stockholms slott den 3 juni 1966

GUSTAF ADOLF

/T

.

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.