660314.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1966 ⬢ N r 314 320 frän

trycket den 27 jam 1966

Nr 314

Lag

om kontiuentalsockeln;

given Stockholms sloU den S juni 1966,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och.

Ven des Konung, göra veterllgt; att Vi, med riksdageni, funnit

gott förordna som följer.

1 §⬢

Med Ic ontinentalsocleeln förstås i denna lag havsbottnen och dess under­

lag inom allmänt vattenområde samt inom det havsområde utanför Sveriges

territorialgräns som Konungen bestämmer i enlighet med den i Genéve den

29 april 1958 daglccknade konventionen om kontinentalsockeln.

Medkonllnentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska och

andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag samt

sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då de kunna bli

föremål for fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen eller därunder eller

oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring med havsbottnen eller dess

underlay.

Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på sådan un­

dersökning och bearbetning av inmutningsbart mineral som avses i gruv-

bgen den 3 juni 1938 (nr 314) ocb ej heller på fångst av sådana levande na­

turtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning angående fiske.

2 §.

. Rätten att utforska kontinentalsockeln och ut\dnna dess naturtillgångar

Jdlkomnier staten.

g §

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger meddela till-

sfänd f ör annan än staten att genom geofysiska matningar,

pä annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar

'⬢"än denn a.

Rblstånd skall avse bestämt område och viss tid.

1 fö rsta

Konungen äger föreskriva att visst slag av verksamhet som avses i första

får äga rum utan tillstånd.

tillstånd kan fogas föreskrift som ^5 Pf

som f öreskrift om företagets ledmng, sattet

arbetena, prov-

'^^mgar på kontinentalsockeln for arbetena, karta over

'Pr

20S-

' krfip. lOG C;

229.

20S�CCSOöö. Svensk fötfaHningssamling 1960, AV 614�^20

¬

background image

736

/UV

nDDortGnnS rörande Aerksämbeten, användningen av produktet-

nficb åtea^der till bevarande av tyndighet eller borrbål. samt föreskrift

brrårebSde av vattenförorening eller till skydd för sjöfarten, fisket
eller annat''allmänt eller enslalt intresse.

När tillständ meddelas, kan bestammas i vilken omfattmng undersökning

eller utlänning skall ske for att den rätt som grundas på tillståndet skall äga

^^TdMänd kan även förbindas med villkor om statligt deltagande i verk-

samlicten eller om utgivande till staten av avgifter for tillståndet, beräknade

1 förhållande till mängden eller värdet av utvunna produkter eller på annat

sätt eller av andel av produkterna eller med annat bknande villkor.

o s-

I samband med tillstånd kan föreskrivas på vilka villkor tillståndskava-

ren äger fränliada tillståndet eller avstå från en del av det område detta om-

Tillstånd får ej överlåtas ulan medgivande av den som meddelat tillstån­

det

Tillstånd kan återkallas av Konungen eller den myndighet som meddelat

tillståndet, om foreskrift eller villkoi for tillståndet åsidosattes eller om
synnerliga skål i annat fall föreligga.

6 §.

Konungen eller myndighet som Konungen utser äger bestämma att tiii

skydd for anläggning for utforskande av kontineiitalsockeln eller utvinmng

av naturtillgångar från denna skall finnas en sakerbetszon med en utsträck­

ning av högst 500 meter från anläggningens yttersida och meddela de före­

skrifter som fordras för att trygga zonen. I den mån annat ej följer av den­

na lag eller bestämmelse som ined stöd av lagen meddelas av Konungen el­

ler myndighet som Konungen utser får fartyg icke segla in i säkerlietszon

utan medgivande av anläggningens agarc.

7 §

Beviljas inmutning enligt gruvlagen på område, till vilket rätt foiebgger

på grund av tillstånd enligt 3 §, eller avser sådant tillstånd^!nrautat område

får arbete for imdcrsokning eller bearbetning, som verkställes på grund av

först uppkommen rättighet, icke hindras på grund av rättighet som tillkom­

mit senare Uppståi tvist om hur de särskild a slagen av arbete skola bedrivas,

skall bergmästaren, med iakttagande av foreskrift som enligt 4 § bar foga s

vid tillståndet, bcsirunma hur arbetena skola ordnas for att innehavaien av

äldre rättighet skall kunna driva sitt arbete ändamålsenligt och med minsta

föl fång for den senate låttsinnehavarcn

8 §

Tillsjn over efterlevnaden av foreskrifter och villkor för tillstånd utövas

av myndighet som Konungen bestämmer

.

Innehavare av tillstånd skall på anfordran lamna tillsyusmyndighcten

nppljbningar och handlingar som fordras för tillsynens utövande Tillsyn

myndigheten ager meddela bestämmelser för att trygga efterlevnaden w

reskrift eller v illl; or som galler for tillståndet.

�~

^

Den som hai att taga befattning med tillsj n ager tillträde tiH

fartyg eller luftfartyg, dar verksamhet som om i atlas av tillstånd

och får göia sig undeirattad om foihållande av betydelse for tillämpnm»

av föreskrift eller vallkor for tillståndet.

¬

background image

1966 . Nr 314

737

9 §.

Sveriges g eologiska undersökning eller annan myndiehet

ir

1,,dämmer sk all på begaran beredas tillfäUe att föl^ tlstånrU? Konungen

geologiskt avseende och taga del av de

:r

'*'⬢

10 g.

Inom anliiggniiig och sakerhelszoa ulantör territorialgränsen tillämDas

svensk lag med undantag av bestämmelserna i gruvlagen, lagen den 2TSai

1SS6 (nr f ) angående stenkolstjmdigheter m. m..

den 2 deZl

Itr 1000 {n r 6/9), vattenlagen och lagsliflningen angående jakt ock fiske.

Därvid anse s anläggningen och zonen helägna inom närmaste del av Sve­

riges sjölerritoriiim.

Produkt som frambringats utanför territorialgränsen anses litvunnen i

Sverige.

11 §/

Den som utan lov utforskar kontinentalsockeln eller utvinner naturtill­

gångar från denna eller vidtager åtgärd för sådan utforslming eller iit\in-

ning domes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Till samma straff domes den som

1) brjder mot föreskrift som meddelats med stöd av 4 § första sljxket,

2) underlåter att efterkomma vad tillsynsmyndighet fordrar eller före­

skriver med stöd av 8 § andra eller tredje stycket eller

3) vid fullgörande av iippgiftsskyldigbet som är förbunden med tillstånd

eller som är föreslcriven i eller som ålagts enligt 8 § andra stycket uppsåt-

ligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.

Den som överträder förbudet i 6 § att segla in i säkerhetszon eller före­

skrift som utfärdats för tryggande av sådan zon domes till böter.

12 §.

Har i nnehavare av tillstånd underlåtit att ställa sig till efterrättelse fore­

skrift som meddelats med stöd av 4 § första stycket eller vad som åligger

Iionom en ligt 9 §' eller att cfterleomma anfordran eller föreskrift som till-

synsmyndighet meddelat med stöd av 8 § andra eller tredje stycket, äger

tillsjTismyndiglieten ålägga honom vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför u nderlåtenheten uppenbar fara för allmänt intresse, äger tillsyns-

niJ-ndigUeten förbjuda arbetets fortsatta bedrivaude och låta genom polis-

'^yndighetens försorg vidtaga rättelse på tillståndshavarens bekostna .

13

Den som deltager eller deltagit i tillsyn �ver efterlevnaden av denna ag

�~nn.^ sfll tarit be-

.⬢-vcbiienniguet, som därigenom uiivii iiauu

j�~

det ej kun unses påkallat i tjänstens intresse, STPajbetsforfarande

affärsförhållande varom han sålunda fått kanne

.

o

Varemot, domes till böter eller fängelse i högst ett år.

U"5uning, som utmn riket beS^'broU som avses

han finnes hiir, efter denna lag och

svensk domstol,

-e ler 3 g brottsbalken ej är tillämplig-

.ivekena får väckas en-

.

för brott som avses i II § första och

'⬢-äl Ctler förordnande av Konungen eller den Konungen

¬

background image

1966 ⬢ Nr 314 och 315

Brott som avses i 13 § får åtalas av åldagare endast efter angivelse av

målsägande.

^

Talan mot bergmästares beslut enligt 7 § fores hos kommershollegium

^^S^anrariesliit av myndighet enligt denna lag föres talan genom besvär

^^B^liit som avses i andra stycket lander till efterrättelse utan hinder av

ford talan, om ej annorlunda förordnas.

16 §.

Närmare foreskrifter for tillämpningen av denna lag meddelas av

Konungen.

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1966.

I fråga om dessförinnan skedd upplåtelse från kronan av rätt till sand-,

srus- eller slentakt mom allmänt vattenområde gälla särsldlda bestämmel-

o

ser

Avser tillstånd enligt denna lag område som omfattas av koncession en­

ligt lagen angående stenkolsfyndigheter m. m eller uranlagen eller av un-

dersokningstillstånd enligt sistnämnda lag, aga bestämmelserna i 7 § för

det fall att tillstånd avser område som ar inmutat enligt gruvlagen mot-

sv arande tillämpning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

VISSO hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit

Stockholms slott den 3 juni 1966,

GUSTAF ADOLF

a s)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.