SFS 1963:625

630625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 625

Lag

om ändring i lagen den 28 maj 1886 (nr 46) angående stenkols-

fjTidiglieter m. m.;

given Stockholms slott den IZ decemher 19GZ.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e 11 d c s Konung, g 5 r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, dels att 2, 7, 11, 20, 21, 33, 35 och 49�52 §§ lagen den 28 maj

1880 angående stenkolsfyndigheter m.

skola erhålla ändrad lydelse pä

sätt nedan angivcs, dels ock att 53 och 54

nämnda lag skola upphöra att

gälla.

2 §⬢

Ansökning om koncession göres skriftligen och ingives till Konungens

Befallningshavande i länet. Sådan ansökning skall innehålla uppgift a

sökandens namn, yrke, hemvist och postadress;

»⬢ t, t a-

det jordområde, varå koncession sokes, med angivande av fastighet, öar

området är beläget;

.

CICJ

huru stor ytvidd i dagen inom sagda område, som sökan

o

för a rbetet behöva; samt

den marlv. för väg till området, som kan vara erford

Ansökningen skall

� i

§⬢,..

Sökanden" sk all

sökandens förfogande.

Söka flera Imncession å sanima

sökand

sig de

de av tiden då ansökningarna

..

r"�~�~fpäde till koncessionens

öro jordägare, upptäckare eller andra, ma aga

srhullandc.

_ , , »f

annan erhåller kon-

Ilen som upptäckt fyndighet vare berättigad

>

cession, av denne få skälig gottgörelse.

Aani arbete må utföras inom

Dcu som erhållit koncession skall,

^gjjavande ställa pant eller

öencessionsområdet, hos Konungens

utgiva för skada eller m-

^^«cgen för den erskttning han kan förpliktas ut,

I Prop. lf)G3:l7(?; L'U 40; Rskr

. oj beUälfande 33 § 1949:3, beträlfiinde 49 och

rr.

lydelse, se beträffande 2 §

" ^033-ISO.

?§ 1017:185 och heträffniidc 51 och 52 §§

40ö�63SO(io. :SvenskförfattmngssamiingiS6

r

¬

background image

I9G3 ⬢ Nr 025

Iran:,', som ^,'cnoin nrbetct Itllskynclas jordägare cJjer annan,

'

säkcrlicf godldinti av den, till vars förman den ställes, skall den

Konungens Hcfallningsliavnnde. Korgen rnä ej godkännas av

faiiningshavandc, med mindre löftesmänncn förbundit sig cn för

;dla fur en säsoiii för egen skuld.

'

odi

20 §,

btjiiz jcj\c

jjuijuiii

ii\ iJtricu öusoni I

g

II

ler sig i hesillning av anvisat område eller av mark för vä" inn' K

är eniigl 32 § ställd, eller mot licstämmclserna i IG § iinder%rd df -

bolc å område, som är däremot skyddat, unsvare såsom för åver>r^^'^

åtal därå i Jag.a tid an ställes.

2 mon 7. I fall, varom i 1 mom. fir sagt, så ock om koncessiousinneh.,.

underlåter alt ställa sig till efterrättelse föreskrift i fråga om boree

^

av Konimgcns befaiiningslmvandc enligt 3 2 § meddelas, eller att ut?

ersättning enligt 14 § 2 mom.; då varde arbetet inställt intill dess

v:,ric

förcslcrivel Wivit fullgjort; och �&ligger det .Hmätningsmanna,

ortoii. 11;. l.,ui (liirom enlitas, i.lf lömn.i den för arbolets inställande nädi

handräckning.

21 §.

111 koncessmnsmneliavarc

i lunskungörelserna.

likasom då densamma genom laga kraft

?er ! d?" luNdarats iorverkad, age den, som innehaft koncessionen, .att
fra-or o

^

borgen, sedan han visat, alt alh

"iordM

området för koncessionen blivit slutligen av

berättigad alt, sedan ett är förflutit fm;

ten om h^n vi?'^

;^fl^ckomma den enligt 11 § ställda säkerhc-

etcälfnin r T r u

fr '

l^ister om dittills anhängiggjorda an-spräk p ii

eisattning blivit .slutligen avgiorda

önskar koncessioiisinnelnn-arc

är foreslcriven.

egendom uppstår.

donna's IV 1,nr,efterrältolse föreskrift, som på gnmd a v

böter! ' '

ö'5ovcrstyrelson e ltcr bergmästaren meddelas, domes till dags-

tylias ellor

Rcliakt eller gruvöppning

rtadcr s kadas ell^r f"

t^ör dess styrka ocli bestånd nödiga

Skadas eller lorstoras. Den häremot bryter domes till dagsböter.

av salt eftersöka och bearbeta

t'ossion må begränsas du ! H

som meddelas av Konungen.

I samt jfind med dvliV T - ⬢ ⬢

nllenast undersökning av fyndighet o ⬢

i koncessionen. " ^ "^k^ansnmg, ti]] att gälla under viss tid, som

^led sallfyndighot

i

Konungen äger vid mf.a i T

^^tp^sallets.

.

"ing fyndigt,cier skoi

?

konces.siou bestämma, i vilken onif^

i^-^^ioncn ska Vt L ?

i^^^t som grundas

stammeJser i (KtfJ lu^s'Je^^

sedermera meddela ändrad^ i'

¬

background image

1963 . Nr 625

1547

Koncession raå av Konungen ålerkalljx r^v�~ r - , .

m av tredje stycket åsidosattes eller eljest s^/nSiga ^5^20

/ mom. Vad i 2�4, 7�25, 32�40, 42-^4 nch 4ft <JR r

» ^

slenkolsfyndigheter skall, med de jmlkelser soni

angående

,�~cl5crna i detta kap., äga motsvarande ti läLntal, 7M

lieler; därvid skall vad i 21 § andra slyckcT slådras iaf," ��

koncession upphört av annan anledning än där sära '

�r fräga om koncession avseende ailenast fyndleiiets undi.rsBl n;�~�~

fordras ej att i ansökningen om koncession lämnas uppgift ä fasligheternä

inom det område, vara Uoncess.cnen sokes. När skäl äro därtill Irår

Konungen 1 fräg.a o m dylik koncession medgiva sökandea att, utan Iiinderiv

besläniiiieiserna i 2 g andra stycket, vid ansökningen foga karla iänile il

nv nnnnn lioQlroffpnliaf or*

o ^

_

öO §.

koncessionsområdet eller så stor del därav,

som bergmästaren prövat erforderlig, låtit upprätta karta av beskaffcnliet,

som a tigives i 2 § andra stycket, samt insänt kartan till bergmästaren.

2 mom. Koncession må icke omfatta område överstigande tiotusen hektar.

:i m om. Koncessionsinnehavaren vare pliktig att upprätta karta över un­

dersökningsarbete och bearbetning av fyndighet inom koncessionsområdet

enligt de föreskrifter som meddelas av Konungen eller, efter Konungens

bemyndigande, av kommerskollegium.

Sveriges geologiska undersökning eller annan mjmdighet som Konungen

heslämmer skall på begäran beredas tillfälle att genom geologisk sakkun­

nig följa koiicessionsinneliavarens arbete och taga del av de vetenskapliga

resultaten av detsamma. Vägrar koncessionsinnehavaren att ställa sig den­

na bestämmelse till efterrättelse, äger länsstyrelsen på anmälan av mjrndig-
heten vid vite ålägga honom att fullgöra sin skyldighet.

^ mo7fi. Den som påbörjar arbete för fyndighets undersökning medelst

borrning, innan han fullgjort vad som enligt 1 mom. andra stycket åligger

honom i fråga om karta över Iconeessionsområdet eller del darav ellei

åsidosälter föreskrift, som meddelats med stöd av 3 mom. första st3CKei,
fiömes till dagsböter. I fråga om åtal gälle vad i 44 § stadgas.

hätlighet att för utvinnande av olja eller gas

mcd-

«cli bearbeta olje- eller gasfyndighet är

allenast under-

äelas av Konungen. Koncession må begränsas

aränsnin'^ till att gälic

^ölmiug av fyndighet och. i samband med dyhk begransnm,,
dioder viss tid, som angivcs i koncessionen.

i^garheta olje- eller gas-

Don som innehar koncession avseende ratt

anträffas i

f-vnilisl.et må ooic liligodosöra sig kolväte . fest fonn,

äet område koncessionen gäller.

gas­

inom

i. ' ' '⬢

⬢ -⬢ I

⬢ I

⬢' !-

I i

;⬢ 'i

⬢'T

⬢⬢ 'i

v ⬢ * ⬢ ;.l ⬢

v

:

⬢; m

'⬢ 'i '

t

'V !'

i. ; ⬢

' I ⬢ - !⬢

^ ii.

i. :V:"

.. :

: . ⬢ f-

t ⬢. '

i

¬

background image

,-jQ

196.'> ⬢ Nr 62.1 ocii C2G

K) i o

i -1 9 ^ Ircdjo och Ijarcle stj-ckcna ävensom 50 S t

imdrn si veke i samt 2, 5 ocli 4 mom. skola ä^a JnoUs varande tillän,?

heiruffamle oljc- och fflsfyndi^cjhcler.

'

Denna lag Irätlcr i kraft den 1 jaiinari 1964,

Il.ar förcXva lagens ikraftträdande koncession meddelats, skola bel ^

fande därigenom uppkomna rältsfurhällandcn bestäimnelscnm i aldre?^"

fortfarande äga t illämpning; dock skall vad i 33 och 35 §g nya lageri ar st /

ga t städse gälla.

^

a .

^

ri

Det alla som vederbör hava sig liörsamligcn att efterrätta. Till ytterm

visso hava Vi dett a med egen hand underskrivit ocli med Värt kun«[ .i!?

bekräfta låtit.

Slocklioims slott den 13 december 1903.

GUSTAF ADOLF

a. s.)

(Jnstitiedeparfcmentcl)

RUNE HEUMANSSOX

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.