SFS 1960:679

600679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

960 ⬢ Hr 679�682

utkom frän trycket den 20 dec. 1960

Nr 679

Lag

^

om rätt att undersöka ocli bearbeta fyndiglieter av uranhaitigt

mineral m. m. (uranlag);

given Stockholms slott den 2 december 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna som följer,

S

1 KAP.

5

Inledande bestämmelser

1 §.

Rätt att för utrönande av möjligheterna att utvinna uran eller uranför­

ening undersöka fyndighet av uranhaitigt mineral är, med de undantag som

i 2 § sägs, beroende av särskilt tillstånd (undersökningstillstånd). Tillstån­

det medför rätt att, med uteslutande av andra, på de villkor och med de in­

skränkningar denna lag innehåller, inom det område tillståndet omfattar

utföra arbete för undersökning av fyndighet av uranlialtigt mineral (under­

sökningsarbete ).

För rätt att bearbeta sådan fyndighet med sjdte att utvinna uran eller

uranförening kräves ock särskilt tillstånd (koncession).

, Angående rätt att förvärva eller eljest taga befattning med uran eller an­

nat ämne, som användes såsom bränsle i anläggning för utvinning av atom-

jenergi, är särskilt stadgat.

2 §⬢

Rätt att utan undersökningstillstånd, med uteslutande av andra som ej

hava undersökningstillstånd eller koncession, undersöka fyndighet tillkom­

mer, på de villkor och med de inskränkningar denna lag innehåller:

1) inmutare å inmutat område;

2) gruvinnehavare å utmålsområde och däraied likställt område;

3) innehavare av koncession enligt denna lag eller lagen angående sten-

kolsfyndigheter m. m. å koncessionsområdet;

4) jordägare å annan mark än sådan som avses under 1)�3);

⬢ ' Prop, 1960: 160; L»U 31; Rskr 369.

s 426�607024. Sv ensk författningssamling 1960, Nr 679�682

''fi!

⬢ '"i.

rJj..

¬

background image

1816

I960 . Nr

5) den som av vederbörande rättsägare fått å siff överlåten rätt som

ses imder 1)�4).

Inmutare, gruvinnebavare, koncessionsinnehavare och deras rättsinneha,

vare äga dock icke iitan undersökningstillstånd utföra undersökningsarbete

å område som avses under 1)�3), om genom undersökningsarbetet intrång

sker i jordägarens rätt till området och medgivande till arbetet ej lämnats ,

av denne och innehavare av nyttjanderätt till området.

[fl tö

3 §.

1 mom. Ej må undersökningstillstånd eller koncession omfatta eller un­

dersökningsarbete eller bearbetning av fyndighet äga rum å

1) område å kronojord som genom beslut av Konungen och riksdagen

förldarats skola utgöra statsgruvefält eller om vars förklarande för stats-^

gruvefält statlig myndighet väckt förslag hos Konungen; dock skall va

sålunda stadgats ej äga tillämpning, därest tillstånd sökes eller arbetet ut-

föres för kronans räkning, varjämte Konungen i andra fall, när synnerlig

skäl äro därtill, äger medgiva undantag från vad nu föreskrivits;

2) område som enligt vad därom är stadgat blivit avsatt till nationalpark

eller om vars förklarande för nationalpark statlig myndighet väckt förslag

hos Konungen; dock äger Konungen medgiva undantag från vad nu stadr

gats, när synnerliga skäl äro därtill;

3) befästningsområde eller område utanför detta till den utsträckning

Konungen bestämmer;

4) kyrkogård eller begravningsplats;

I

5) område på mindre avstånd än trettio meter från sådan järnväg elle

kanal som är upplåten för allmän trafik, såvida ej medgivande lämnats av

vederbörande ämbetsmyndighet; och skall nämnda avstånd räknas från:

ytterkant av bank eller skärning eller, där sådan ej finnes, från själva an

iäggningens ytterkant;

6) område beläget på mindre avstånd än etthundra meter i horisontal

planet räknat från byggnad, som är avsedd att stadigvarande användas til,

iDostad, e ller från annan åbyggnad som är uppförd vid gård, eller från tomt-,

plats eller trädgård vid bostadsbyggnad som nyss nämnts, med mindre an-!

tingen medgivande lämnats av såväl ägaren till byggnaden, tomtplatsen

ler trädgården som den vilken därtill har nyttjanderätt eller ock Konungen,

lämnat tillstånd, vilket må ske när synnerliga skäl äro därtill; dock skall­

under byggnad som nu sagts ej innefattas byggnad som är belägen å

råde, till vilket rätt till inmutning, utmål, koncession eller undersöknings­

arbete äger bestånd;

7) område som upptages av elektrisk kraftstation eller industriell anlägg

ning, med mindre medgivande lämnats av ägaren till kraftstationen eller

anläggningen eller Konungen lämnat tillstånd därtill.

2 mom. Undersökningstillstånd eller koncession beträffande inmutat om­

råde eller utlagt utmål eller område, varå koncession meddelats, så ock an­

nat område som avses i 5 § 8) gruvlagen, må ej meddelas annan än inmu-

taren. gruvinnehavaren eller koncessionsinnehavaren, med mindre synner­

liga skäl äro därtill.

3 mom. Har sökanden inmulningsrätt eller koncessionsrätt till område

varom i denna paragraf är fråga, skall vad i 1 mom. är stadgat icke utgöra

liinder för alt undersökningstillstånd och rätt till undersökningsarbete eller

koncession utsträckas även till sådant område.

-osnfii

⬢'i mw

¬

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.