SFS 2016:787 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2016:787 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
160787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges

ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

3 §

2

Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser om

1. geologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,
2. särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27�30 och 32 §§ miljöbalken,
3. dumpning i 15 kap. 27�29 §§ miljöbalken, och
4. föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.

2 Senaste lydelse 2012:433.

SFS 2016:787

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.