SFS 2017:962 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 2017:962 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
170962.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 2 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 §

2

Vid prövning av tillstånd ska 2�4 kap. och 5 kap. 3 och 15 §§ miljöbal-

ken tillämpas.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för ett tillstånd ska, på

samma sätt som om ansökan avser en verksamhet i Sverige,

1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbal-
ken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�25 §§ har gjorts, om annat inte
följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samråd ske

enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Det som sägs om länsstyrelsen i 6 kap. miljöbalken ska gälla länsstyrelsen i

det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det område där verksamheten
avses att bedrivas.

6 a §

En ansökan om tillstånd ska innehålla den miljökonsekvensbeskriv-

ning som krävs enligt 6 kap. miljöbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse 2010:891.

SFS 2017:962

Utkom från trycket
den 14 november 2017

background image

2

SFS 2017:962

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.