SFS 2018:1416 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

SFS2018-1416.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska

zon

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon ska ha följande lydelse.

6 §2 Vid prövning av tillstånd ska 2–4 kap. och 5 kap. 3–5 och 18 §§
miljöbalken tillämpas.

För verksamheter och åtgärder som ska prövas för ett tillstånd ska, på

samma sätt som om ansökan avser en verksamhet i Sverige,

1. frågan om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljö-
balken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23–25 §§ har gjorts, om annat
inte följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samråd ske

enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan an-
tas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Det som sägs om länsstyrelsen i 6 kap. miljöbalken ska gälla länsstyrelsen

i det län där Sveriges sjöterritorium är närmast det område där verksamheten
avses att bedrivas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Gerland
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2017:962.

SFS

2018:1416

Publicerad
den

4 juli 2018

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.