SFS 1993:789 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 1993:789 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1993_789 Lag om ändring i lagen (1992_1140) om Sveriges ekonomiska zon

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1758

SFS 1993:789

Utkom från trycket

den 23 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1992:1140) om Sveri-

ges ekonomiska zon skall ha följande lydelse.

4 § I fråga om fiske i den ekonomiska zonen gäller fiskelagen
(1993: 787). I fråga om rätten att i zonen utforska kontinentalsockeln och
utvinna dess naturtillgångar gäller lagen (1966:314) om kontinental-
sockeln.

1

Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93: JoU23, rskr. 1992/93:428.

background image

SFS 1993:789

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

OLOF JOHANSSON

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

1759

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.