SFS 1995:94 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Du är här: Start / EU-rätt och internationell rätt / Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon / SFS 1995:94 Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1995_94 Lag om ändring i lagen (1992_1140) om Sveriges ekonomiska zon

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:94

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges
ekonomiska zon;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1992:1140) om

Sveriges ekonomiska zon skall ha följande lydelse.

18 § Andra beslut i särskilda fall än sådana som regeringen eller all-

män domstol har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

80

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

JP Infonets EU-rättsliga tjänster

EU-​rätten påverkar i stort sett alla rättsområden på ett eller annat sätt. För dig som arbetar med frågorna erbjuder JP Infonet en omfattande bevakning av EU-rätten. I tjänsterna får du tillgång till bl.a. avgöranden från EU-domstolen, lagändringar och förarbeten men även referat och expertanalyser. Se tjänsterna inom EU-rätt.